mình thấy cách đóng khung của diễn đàn http://sinhviennganhang.com/diendan/
rất được.
mình thử đóng cái box thống kê nhưng mà đóng mãi mà không đươc
ai biết chỉ giùm
tem temp changuondyu_advancedstats_main sau khi mình đóng khung[CODE]<div </div></div></div> <div


<form action="" name="changstats_form">
<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
<input type="hidden" name="securitytoken" value="$bbuserinfo[securitytoken]" />

<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" height="1">
<tr>
<td colspan="3">
<span style="float: right;">
$vbphrase[changchoosere]
<select name="choosekq" title="$vbphrase[changchoosere]" onchange='changstats_post();rechoose_result_top(); '>
$choosekq
</select>
<if condition="$vboptions[changstats_reloadlink]">
&nbsp;<a href="javascript:changstats_post();">$vbphrase[changreload]</a>
</if>
</span>

<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>
<span id="cprogress_post" style="display: none;" id="cprogress_top" style="display: none;" condition="$vboptions[changstats_lppos] == 'left'">
<td nowrap="nowrap">
<if condition="$vboptions[changstats_lpmenu] == 'hm'">
<span id="ct0"><a href="javascript:cswitch_hm(0);">$vbphrase[changallforum]</a></span>
$chooselatestposts
<else />
$vbphrase[changlatestin]: <span id="clp_select" href="#" rel="nofollow"><span id="clp_title">Please wait...</span></span>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("clp_select"); </script>
</if>

</td>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_top_turn]">
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_1]">
<td nowrap="nowrap" align="left">
<div id="ctop_select_1" href="#" rel="nofollow"><span id="ctop_title_1">Please wait...</span></div>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("ctop_select_1"); </script>
</td>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_2]">
<td nowrap="nowrap" align="left">
<div id="ctop_select_2" href="#" rel="nofollow"><span id="ctop_title_2">Please wait...</span></div>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("ctop_select_2"); </script>
</td>
</if>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_lppos] == 'right'">
<td nowrap="nowrap">
<if condition="$vboptions[changstats_lpmenu] == 'hm'">
<span id="ct0"><a href="javascript:cswitch_hm(0);">$vbphrase[changallforum]</a></span>
$chooselatestposts
<else />
$vbphrase[changlatestin]: <span id="clp_select" href="#" rel="nofollow"><span id="clp_title">Please wait...</span></span>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("clp_select"); </script>
</if>

</td>
</if>
</tr>

<tr>
<if condition="$vboptions[changstats_lppos] == 'left'">
<td rowspan="3" valign="top" id="changstats_latestposts"></td>
</if>

<if condition="$vboptions[changstats_top_turn]">
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_1]">
<td valign="top" id="changstats_topbox_1"></td>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_2]">
<td valign="top" id="changstats_topbox_2"></td>
</if>
</if>

<if condition="$vboptions[changstats_lppos] == 'right'">
<td rowspan="3" valign="top" id="changstats_latestposts"></td>
</if>
</tr>

<if condition="$vboptions[changstats_top_turn]">
<if condition="!$checkonerow">
<tr>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_3]">
<td style="height: 1px;">
<div id="ctop_select_3" href="#" rel="nofollow"><span id="ctop_title_3">Please wait...</span></div>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("ctop_select_3"); </script>
</td>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_4]">
<td style="height: 1px;">
<div id="ctop_select_4" href="#" rel="nofollow"><span id="ctop_title_4">Please wait...</span></div>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("ctop_select_4"); </script>
</td>
</if>
</tr>
<tr>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_3]">
<td valign="top" id="changstats_topbox_3"></td>
</if>
<if condition="$vboptions[changstats_topselect_4]">
<td valign="top" id="changstats_topbox_4"></td>
</if>
</tr>
</if>
</if>
</table>
</form>

<div id="clp_select_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="left">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr><td href="javascript:cswitch_dm(0);"><span id="clp_option_0">$vbphrase[changallforum]</span></a></td></tr>
$clp_select
</table>
</div>
<if condition="$vboptions[changstats_top_turn]">
<div id="ctop_select_1_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="left">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
$ctop_select_1
</table>
</div>
<div id="ctop_select_2_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="left">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
$ctop_select_2
</table>
</div>
<div id="ctop_select_3_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="left">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
$ctop_select_3
</table>
</div>
<div id="ctop_select_4_menu" style="display:none;margin-top:3px" align="left">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
$ctop_select_4
</table>
</div>
</if>
</div></div> <div mà nó ra thế này


các pro chỉ giúp