Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Thay Đổi Hình Ảnh Sau XX giây

  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  [/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]td valign[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"top" [/COLOR][COLOR=#0000BB]align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"padding-left:5px; padding-right:5px;"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]table border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#0000BB]cellpadding[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#0000BB]cellspacing[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"490px"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]td align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]The hien Flash Gallery [/COLOR][COLOR=#007700]--> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]script type[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"text/javascript"[/COLOR][COLOR=#007700]> <!-- var [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]359[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]106[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]button_pos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]stop_time[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]6000[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]show_text[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]txtcolor[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"ffffff"[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700]=new Array(); var [/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700]=new Array(); var [/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700]=new Array(); [/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongITCom_QC_GTA_2.jpg"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=1961"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongITCom_QC_deche3.jpg"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?p=3410"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]2[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongITCom_QC_GTA_1.jpg"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?p=2637"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]4[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongITCom_QC_SIM_2.jpg"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]4[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=1117"[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]4[/COLOR][COLOR=#007700]]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]swf_height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]show_text[/COLOR][COLOR=#007700]==[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]?[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]; for(var [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]length[/COLOR][COLOR=#007700]; [/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]++){ [/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]+([/COLOR][COLOR=#DD0000]"|"[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]imag[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]+([/COLOR][COLOR=#DD0000]"|"[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]link[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]+([/COLOR][COLOR=#DD0000]"|"[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]text[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]i[/COLOR][COLOR=#007700]]); } [/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]substring[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]substring[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]substring[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000BB]1[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="'[/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width [/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'" height="'[/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][COLOR=#0000BB]swf_height [/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'" style="margin: 3px 0px 5px 0px;">'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'<param name="movie" value="http://dannet.vn/tinmoi/images/gallery.swf">'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'<param name="quality" value="high">'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'<param name="FlashVars" value="pics='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&links='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&texts='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&pic_width='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&pic_height='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&show_text='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]show_text[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&txtcolor='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]txtcolor[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&bgcolor='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&button_pos='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]button_pos[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&stop_time='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]stop_time[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'">'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'<embed style="margin: 3px 0px 5px 0px;" src="http://dannet.vn/tinmoi/images/gallery.swf" FlashVars="pics='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pics[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&links='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]links[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&texts='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]texts[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&pic_width='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&pic_height='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&show_text='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]show_text[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&txtcolor='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]txtcolor[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&bgcolor='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&button_pos='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]button_pos[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'&stop_time='[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#0000BB]stop_time[/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'" quality="high" width="'[/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width [/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'" height="'[/COLOR][COLOR=#007700]+ [/COLOR][COLOR=#0000BB]swf_height [/COLOR][COLOR=#007700]+[/COLOR][COLOR=#DD0000]'" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#0000BB]document[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]write[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#DD0000]'</object>'[/COLOR][COLOR=#007700]); [/COLOR][COLOR=#FF8000]//--> [/COLOR][COLOR=#0000BB]</script>[/COLOR] <!-- Het The hien Flash Gallery --></td></tr> 

  chỉnh chiều rộng chiều dài ở đoạn này
  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  [/COLOR][COLOR=#007700]var [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]359[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]pic_height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]106[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]button_pos[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]3[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]stop_time[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]6000[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]show_text[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]0[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]txtcolor[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"ffffff"[/COLOR][COLOR=#007700]; var [/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR] 
  6000 tương đươcng với 6s thay đổi 1 lần  Mã nguồn PHP:
  [COLOR=#000000]
  [/COLOR][COLOR=#007700]var [/COLOR][COLOR=#0000BB]stop_time[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]6000[/COLOR][COLOR=#007700];[/COLOR] 
  DEMO
  Tải Về Với Pass congtruongit.com

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0
  thanks, em dang tìm hiểu về web, có cái này thật thú vị

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. F.lux - Tự Động Thay Đổi Độ Sáng Màn Hình Để Bảo Vệ Mắt
  Bởi tantran24 trong diễn đàn Những Phần Mềm Khác
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-07-2010, 06:53 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •