Mở Template postbit hoặc postbit_legacy tìm:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'signature']"[/COLOR][COLOR=#007700]> <!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]sig [/COLOR][COLOR=#007700]--> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]__________________[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]br [/COLOR][COLOR=#007700]/> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]signature[/COLOR][COLOR=#007700]] </[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> <!-- / [/COLOR][COLOR=#0000BB]sig [/COLOR][COLOR=#007700]--> </if>[/COLOR
Thay bằng:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'signature']"[/COLOR][COLOR=#007700]> <!-- [/COLOR][COLOR=#0000BB]sig [/COLOR][COLOR=#007700]--> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div valign[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"bottom" [/COLOR][COLOR=#0000BB]align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"#top" [/COLOR][COLOR=#0000BB]onclick[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"return toggle_collapse('sign_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]userid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postcount[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]')"[/COLOR][COLOR=#007700]> ----- [/COLOR][COLOR=#0000BB]Chữ ký của[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]musername[/COLOR][COLOR=#007700]] -----</[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"collapseobj_sign_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]userid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postcount[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"display: none;" [/COLOR][COLOR=#0000BB]align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]signature[/COLOR][COLOR=#007700]] </[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> <!-- / [/COLOR][COLOR=#0000BB]sig [/COLOR][COLOR=#007700]--> </if>[/COLOR
XONG đã thành công 3.7 không biết 3.6 có được không >.<