Mở Template forumrules thay thế toàn bộ code trong đó bằng đoạn code sau
[PHP]
<table [COLOR=#007700]Xong rồi đó nhanh không ?