Trong FORUMDISPLAY template tìm:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
$threadbits_sticky[/COLOR
Thêm xuống dưới:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]td [/COLOR][COLOR=#007700][/COLOR][COLOR=#0000BB]nbsp[/COLOR][COLOR=#007700];</[/COLOR][COLOR=#0000BB]td[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]tr[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR]