ACP / Styles & Templates / forumhome [<< >>] -> FORUMHOME

Xóa tất cả từ :
<!-- icons and login code -->
Đến
<!-- / icons and login code -->
Và Thay Đoạn Dưới Đây Vào Chỗ Đó[PHP]
<!-- icons and login code of CongTruongIT.com -->

<
table align="center">
<
tr valign="bottom" align="center">
<
td>
<
tr>
<
td><img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_new.gif" alt="$vbphrase[contains_new_posts]" border="0" /></td>
<
td Thay Vào + Đăng Nhập mà thời gian bị lệch thì bạn thay đoạn sau = đoạn tương ứng "ở cuối FORUMHOME đó"[/B]Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]p[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$footer[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]p[/COLOR][COLOR=#007700]> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]body[/COLOR][COLOR=#007700]> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]html[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR]