~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~ NEW INSTALL~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

##############
### Step 1 ###
##############

Upload các file hình ảnh trong moods trong thư mục lên /images/moods/


##############
### Step 2 ###
##############

Install product-moodmanager.xml


##############
### Step 3 ###
##############

Tại postbit hoặc postbit_legacy template

Tìm
~~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]posts[/COLOR][COLOR=#007700]]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]posts[/COLOR][COLOR=#007700]] </[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR] 
Thêm vào bên dưới
~~~~~~~~~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"!empty([/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]mood[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000])"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]my_mood[/COLOR][COLOR=#007700]]: <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"images/mood/[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]mood[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000].gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#007700]/> </[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]> </if>[/COLOR] 
##############
### Step 4 ###
##############

Tại navbar template

Tìm
~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]private_messages_nav[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR] 
Thêm vào bêndưới
~~~~~~~~~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]br [/COLOR][COLOR=#007700]/>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$usermoods[/COLOR] 
##############
### Step 5 ###
##############

Tại MEMBERINFO template

Tìm
~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
$customfields[/COLOR
Thêm vào bên dưới
~~~~~~~~~~~~Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"!empty([/COLOR][COLOR=#0000BB]$userinfo[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]mood[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000])"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]strong[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]my_mood[/COLOR][COLOR=#007700]]:</[/COLOR][COLOR=#0000BB]strong[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]br [/COLOR][COLOR=#007700]/><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"images/mood/[/COLOR][COLOR=#0000BB]$userinfo[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]mood[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000].gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#007700]/></if>[/COLOR] 
##############
### Step 6 ###
##############

Admincp -> vbulletin Options -> [Sniper] - Mood Manager

Các bạn có thể điều chỉnh các thông tin về mod này.

Tải Về Với Pass congtruongit.com