Tính năng
- 99,99% sử dụng tài nguyên host khác, chả ảnh hướng gì đến host mình đang xài forum cả, host vào của VN chơi được hết
- Thanh công cụ đầy đủ chức năng, có khả năng lưu cookie, ra vào diễn đàn ko mất phông chữ đã chỉnh
- Do để host khác nên cứ Refresh tẹt ga, để 1 giây cũng được (nhưng khuyến cáo để 5 giây cho đỡ lag)
- Có các lệnh /prune, /me, /notice, /ban, /unban
- Có Smilies, Archive
- Có tools.php đi kèm dùng để quản lý Smilies, Thành viên bị ban và quan lý thông báo
DEMO': HQTH

Cài đặt
+ Bạn kiếm 1 host free (summerhost.info) chẳng hạn
_upload thư mục chatbox lên host free đó (chmod 777 các file .txt)
_upload file fcbsmilies.txt (lấy trong thư mục chatbox) lên ngang hàng file index.php của forum

+ Import Product
+ Edit template FORUMHOME
Chèn vào dưới $navbar
$changfcb
+ Vào vbulletin options > ChangUonDyU - Extra File Chatbox
Chỉnh lại đường dẫn đến thư mục chatbox (ở host free)
XONG!!!

Hướng dẫn sử dụng
Tuỳ chỉnh
- Trong thu mục chatbox có file config.php, có rất nhiều tuỳ chọn trong đó, bạn tự tìm hiểu
-Co file tools.php để làm các chức năng
  • Quản lý Smilies: edit smilies, thêm từng smilies hoặc thêm smilies theo path (giống vbb)
  • Quản lý Thành viên bị ban
  • Quản lý dòng thông báo
Lưu ý:
- Khi bạn tạo được danh sách smilies mới, thì bạn phải tiến hành cập nhật file fcbsmilies.txt từ thư mục chatbox sang host cài forum
- Đổi tên file tools.php để tránh phá hoại
- Sử dụng lệnh /ban
Quy Tắc/ban userid ghichú
VD: /ban 3 Nick1 spam
- Sử dụng lệnh /unban
Quy Tắc/unban
VD: /unban 3

- Lênh /notice
Quy Tắc/notice hehe
Dùng: /notice<dau cach> de xoa notice

- Nếu bạn gặp vấn đề về thời gian, lệch bao nhiều giờ chẳng hạn, thì bạn edit file config.php, tìm đến $hoursaving = 0;, bạn thay 0 bằng khoảng thời gian lệch
VD:
Thời gian nhanh 5 tiếng: $hoursaving = -5;
Thời gian chậm 14 tiếng: $hoursaving = 14;

CHú ý cuối cùng và cũng là quan trọng: Bảo vệ SB
Bạn vào file config.php thấy có 2 dòng $use_domain_check = false;$forumlink = 'hoiquantinhoc.com/forum';
bạn hãy thay đổi link đến forum bạn.
Nếu bạn đặt $use_domain_check = true; thì chỉ những request từ domain của bạn mới có tác dụng
Vì thế khuyến khích bạn đặt là true

Tải Về Với Pass congtruongit.com