Import product-catagoryicons.xml sau đó Vào Vbb Options > Catagory Icons, bật mod này lên.

Nếu như bạn muốn Forum category Icons hiển thị như thế nàythì trong AcminCP các bạn làm như sau :

Template Edits
Mở Forum Home Templates > forumhome_forumbit_level1_post

Tìm
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" />
hoặc là
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" />
thay thế bằng
<if condition="$vboptions[customimg_enabled] == 1"> <if condition="$forum[customimg] == ''"> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> <else /> <img src="$forum[customimg]" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if>
Save.
Sau đó mở Forum Home Templates > forumhome_forumbit_level2_post

Tìm
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" />
hoặc
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" />
Thay bằng
<if condition="$vboptions[customimg_enabled] == 1"> <if condition="$forum[customimg] == ''"> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> <else /> <img src="$forum[customimg]" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if>
Xong.....chúc thành công

================================================== =============

Còn nếu như bạn muốn hiển thị như thế này


thì trong AcminCP các bạn làm như sau :

Template Edits

Mở Forum Home Templates > forumhome_forumbit_level1_post


Tìm<td>
<div>
<a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]"><strong>$forum[title]</strong></a>
<if condition="$show['browsers']"><span 1="$forum[browsers]">$vbphrase[x_viewing]</phrase>)</span></if>
</div>
<if condition="$show['forumdescription']"><div condition="$show['forumsubscription']"><div href="subscription.php?$session[sessionurl]do=removesubscription&amp;f=$forum[forumid]">$vbphrase[unsubscribe_from_this_forum]</a></strong></div></if>
<if condition="$show['subforums']"><div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>

</td>
Thay bằng
<td>

<table border=0><tr><td>
<if condition="$vboptions[customimg_enabled] == 1"> <if condition="$forum[customimg] == ''"><else /><img src="$forum[customimg]" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if></if>
</td><td>

<div>
<a href="forumdisplay.php?$session[sessionurl]f=$forum[forumid]"><strong>$forum[title]</strong></a>
<if condition="$show['browsers']"><span 1="$forum[browsers]">$vbphrase[x_viewing]</phrase>)</span></if>
</div>
<if condition="$show['forumdescription']"><div condition="$show['forumsubscription']"><div href="subscription.php?$session[sessionurl]do=removesubscription&amp;f=$forum[forumid]">$vbphrase[unsubscribe_from_this_forum]</a></strong></div></if>
<if condition="$show['subforums']"><div style="margin-top:$stylevar[cellpadding]px"><strong>$vbphrase[subforums]</strong>: $forum[subforums]</div></if>

</td></tr></table>

</td>
Tương tự với forumhome_forumbit_level2_post

Xong.....chúc thành công

Tải Về Với Pass congtruongit.com

Chú ý:

- nên sao lưu code trước khi thay thế....
- đọc kỷ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Quan trọng nhất là phần forumhome_forumbit_level2_post