Mod này giúp admin có thể đăng nhập vào tài khoản của các thành viên khác dưới quyền trong forum.
This will allow forum administrators to simply login to user accounts. SuperAdmin can choose admins who are able to use this function. SuperAdmin can set also who can login to other admin accounts. "Login As User" is shown in member profiles and Quick User Links (can be disabled). Option is automatically hidden in your own account and if target user is admin and you have no permissions to login to admin accounts.

Cài đặt:

1. Import XML file vào AdminCP > Plugin System > Manage Products > [Add/Import Product]

2. Nếu chưa thấy kết quả

Tìm template "MEMBERINFO" thêm
$cyb_ltoua_link_mi
sau:
$vbphrase[user_options]
3. Nếu thông báo không hiển thịL (if alert is not shown)
Tìm template "header" thêm vào cuối cùng
$cyb_ltoua_alert
Chỉnh lại option trong
AdminCP > vBulletin Options > Cyb - Login To Other User Account