Chỉ cần Import product. Done!
Khi tạo chủ đề mới hoặc sửa chủ đề thì ở dưới ô Title có thêm một ô nữa, bạn nhập chú thích vào đó

Nếu import product rồi mà vẫn không hiện ô nhập chú thích hoặc không hiện chú thích ra ngoài list thì bạn phải edit template theo các bước dưới đây.

+Edit template threadbit
Find:


Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"showthread.php?[/COLOR][COLOR=#0000BB]$session[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]sessionurl[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]t=[/COLOR][COLOR=#0000BB]$thread[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]threadid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]&page=[/COLOR][COLOR=#0000BB]$thread[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]totalpages[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]$thread[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]highlight[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]last_page[/COLOR][COLOR=#007700]]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]></if>)</[/COLOR][COLOR=#0000BB]span[/COLOR][COLOR=#007700]></if>[/COLOR] 
Add After:[PHP]
<if condition="$thread['threaddesc']"><span [COLOR=#007700]template editpost
Find:[PHP]
<!-- subject field -->
<
table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin-bottom:$stylevar[formspacer]px">
<
tr>
<
td [COLOR=#007700]After:[PHP]
<if condition="$isfirstpost">
<!--
threaddesc field -->
<
table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" [COLOR=#007700]template newthread
Find:[PHP]
<!-- subject field -->
<
table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" [COLOR=#007700]After:[PHP]
<!-- threaddesc field -->
<
table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" [COLOR=#007700]The Template

Tải Về Với Pass congtruongit.com