ACP -> Plugin System -> Manage Products -> [Add/Import Product] -> chọn "product-threadvisitor.xml" từ máy tính và nhấn vào nút 'Import'Tải Về Với Pass congtruongit.com