1/Đầu tiên bạn chọn 1 avatar, đặt tên là forum_avatar.gif và upload lên thư mục images (để làm avatar mặc định cho người chưa có avatar)

2/Import Plugin: avatar-forumdisplay.xml

3/Vào MainCss thêm cái này vào ô Additional CSS Definitions thứ 2
.avatar_forumdisplay {
padding:0px 5px 0px 0px;
}
4/Sửa template threadbit

Tìm<if condition="$show['gotonewpost']"><a href="showthread.php?$session[sessionurl]goto=newpost&t=$thread[threadid]" id="thread_gotonew_$thread[realthreadid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/firstnew.gif" alt="$vbphrase[go_to_first_new_post]" border="0" /></a></if>
Thêm vào trước nó
$avatar
Tải Về Với Pass congtruongit.com