Cài đặt:

Import product-catagoryicons.xml

Sau đó vào Tùy chọn Diễn đàn > Catagory Icons để bật mod này lên.

Template Edits

Mở Templates tìm > forumhome_forumbit_level1_post
Tìm:
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" />
hoặc
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" />
Thay thế:
<if condition="$vboptions[customimg_enabled] == 1"> <if condition="$forum[customimg] == ''"> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> <else /> <img src="$forum[customimg]" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if>
Save.

Mở Templates tìm > forumhome_forumbit_level2_post
Tìm:
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0" />
hoặc
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" />
Thay thế:
<if condition="$vboptions[customimg_enabled] == 1"> <if condition="$forum[customimg] == ''"> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> <else /> <img src="$forum[customimg]" alt="" border="0" id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="" border="0"

id="forum_statusicon_$forum[forumid]" /> </if>