1.Up 2 folder clientscript &images lên host
2.Vào admincp import product product-ajax_reg.
3.Cuối cùng là sửa Register template.
Tìm Register template:

Thêm dòng này vào đầu tiên
<script type="text/javascript" src="./clientscript/register.js"></script>
Tìm:
<input type="text" name="username" size="50" maxlength="$vboptions[maxuserlength]" value="$username" />
Thay thế bởi:
<input type="text" name="username" size="25" maxlength="$vboptions[maxuserlength]" value="$username" id="username" style="width: 212px" onblur="CheckUserName();" /><span id="username_status"></span>
Tìm:
<input type="password" name="password" size="25" maxlength="50" value="$password" />
Thay thế bởi:
<input type="password" name="password" size="25" maxlength="50" value="$password" onblur="varfield(1);" id="password_1" />
Tìm:
<input type="password" name="passwordconfirm" size="25" maxlength="50" value="$passwordconfirm" />
</td>
</tr>
Thay thế bởi:
<input type="password" name="passwordconfirm" size="25" maxlength="50" value="$passwordconfirm" onblur="varfield(2);" id="password_2" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<span id="password_1_status"></span>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<span id="password_2_status"></span>
</td>
</tr>
Tải Về Với Pass congtruongit.com