Template Edit: 2
Ưu: Chủ nhân bài viết vẫn hiện file đính kèm bình thường
Nhược: Chỉ có tác dụng với file (còn nếu muốn có tác dụng với ảnh đính kèm và thumbail thì có thể edit thêm)

Edit template postbit (hoặc postbit_legacy)


TìmMã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]otherattachments[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR] 
Thay thế bằngMã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"([/COLOR][COLOR=#0000BB]$bbuserinfo[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]username[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000] == [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]username[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000])"[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]otherattachments[/COLOR][COLOR=#007700]] <else /> <if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post_thanks_user[/COLOR][COLOR=#DD0000] > 0 && [/COLOR][COLOR=#0000BB]$vboptions[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]post_thanks_delete_own[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000] == 1"[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]otherattachments[/COLOR][COLOR=#007700]] <else /> [/COLOR][COLOR=#0000BB]Bạn phải Cảm ơn thì mới download được file đính kèm [/COLOR][COLOR=#007700]</if></if> [/COLOR
* Dòng Bạn phải Cảm ơn thì mới dowload được file đính kèm có thể đổi nhá!

Edit template post_thanks_button

Thay thế toàn bộ bằng
Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"showthread.php?[/COLOR][COLOR=#0000BB]$session[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]sessionurl[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]do=post_thanks_add&amp;p=[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"post_thanks_button_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vboptions[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]disable_ajax[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000] != 0"[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR][COLOR=#0000BB]onclick[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"post_thanks_give_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000](); return false;"[/COLOR][COLOR=#007700]</if> [/COLOR][COLOR=#0000BB]style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"display:[/COLOR][COLOR=#0000BB]$display_image[/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]rel[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"nofollow"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$stylevar[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]imgdir_button[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]/post_thanks.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]alt[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]post_thanks_thanks[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]" [/COLOR][COLOR=#0000BB]border[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"0" [/COLOR][COLOR=#007700]/></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> [/COLOR