1.Background Color (Tạo màu nền cho văn bản)

Title: Background Color

Tag: bgcolor

Replacement:

Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]div style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"width: 100%; "[/COLOR][COLOR=#007700]>{[/COLOR][COLOR=#0000BB]param[/COLOR][COLOR=#007700]}</[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]>[/[/COLOR][COLOR=#0000BB]PHPExample[/COLOR][COLOR=#007700]:[[/COLOR][COLOR=#0000BB]PHP[/COLOR][COLOR=#007700]][[/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#0000BB]red[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]CongTruongIT[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Com[/COLOR][COLOR=#007700][/[/COLOR][COLOR=#0000BB]bgcolor[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR] 
Description: thêm màu nền cho chữ
Use {option}: yes
Button Image: http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongIT/bg.gif///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. Marquee chữ chạy

Title: Marquee

Tag: marquee

Replacement:

Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]marquee[/COLOR][COLOR=#007700]>{[/COLOR][COLOR=#0000BB]param[/COLOR][COLOR=#007700]}</[/COLOR][COLOR=#0000BB]marquee[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR] 
Example:

Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]marquee[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]CongTruongIT[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Com[/COLOR][COLOR=#007700][/[/COLOR][COLOR=#0000BB]marquee[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR] 
Description: Chữ chạy

Use {option}: No

image: http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongIT/chuchay.gif///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

3.Higlight(Nhấn mạnh đoạn text)

Title: Highlight

Tag: hlight

Replacement:

Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]span style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]""[/COLOR][COLOR=#007700]>{[/COLOR][COLOR=#0000BB]param[/COLOR][COLOR=#007700]}</[/COLOR][COLOR=#0000BB]span[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR] 
Example:

Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]hlight[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]CongTruongIT[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]com[/COLOR][COLOR=#007700][/[/COLOR][COLOR=#0000BB]hlight[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR] 
Description: Nhấn mạnh đoạn text

Use {option}: No

image: http://i190.photobucket.com/albums/z225/moianminh/CongTruongIT/CongTruongITcom_highlight.gifCòn Nữa