• Bước 1 (Upload Files):<ul>
  <li>Upload thư mục 'upload' vào thư mục root của diễn đàn.
</li>[*]Bước 2 (Upload Product):
 • <li>Vào AdminCP.
 • Plugins & Products -> Manage Products -> Click [Add/Import Product] -> Select the file 'product-guests_first_post_only.xml'.
 • Click 'Import'.
</li>[*]Bước 3 (Edit Templates):
 • <li>Vào AdminCP.
 • Styles & Templates -> Click 'Style Manager' -> Chọn Skin
 • Chọn 'Postbit Templates'.
 • Chọn 'postbit'.
 • Thêm đoạn code này lên trên cùng:
</li>
</ul>


<!-- Start Guests First Post Only Hack -->
<if condition="$memid == 1 || $memid == 2">
<!-- End Guests First Post Only Hack -->
 • Thêm đoạn code này xuống dưới cùng:<!-- Start Guests First Post Only Hack -->
<if condition="$memid == 1">
<br />
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td see more of this thread, please login or [/COLOR][/B]<a href="register.php">register</a>.</td>
</tr>
</table>
</if>
</if>
<!-- End Guests First Post Only Hack -->
 • <ul>
  <li>Chỗ in đậm bạn có thể sửa theo ý mình
</li>[*]Bước 4 (Repeat):
 • <li>Làm lại như Bước 3 nhưng đối với template 'postbit_leagcy'.
</li>
</ul>

[download + pass]http://www.mediafire.com/?cy4ot2ne4pm[/download + pass]