Mod này dùng để tạo thông báo mới nhất trong toàn Diễn đàn!

Latest News Version: 1.2, by farooqaaa
vB Version: 3.6.x trở lên
Released: 08 Feb 2007


Download cái file XML bên dưới

Cài đặt:

1. ACP >> Plugins & Products >> Add/Import Product và upload file XML mới download.

2. ACP >> Styles & Templates >> Style Manager (chọn Skin muốn thêm) >> Edit Templates >> Navigation / Breadcrumb Templates >> navbar Thêm vào nơi bạn muốn! không nhất thiết phải vào navbar và thêm vào cuối cùng dòng nàyMã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
$latest_news[/COLOR
3. ACP >> Tùy chọn diễn đàn (VBulletin option) >> Tùy chọn diễn đàn (VBulletin option) >> Latest News - by Betlik.com
Enable Whole Hack? chọn YES
Allowed Usergroups: cái này cho số ID của nhóm mà bạn muốn cho nhìn thấy
Enable News Title? chọn YES
News Title: để trống
News Detail:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]font color[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"#FF0000" [/COLOR][COLOR=#0000BB]size[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"2"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]p align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=71"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]font color[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"red" [/COLOR][COLOR=#0000BB]size[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"3"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]Tuyển Moderator Cho Diễn Đàn CongTruongIT[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]Com[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]font[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]p align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/announcement.php?f=16"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]font color[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"#00CC00" [/COLOR][COLOR=#0000BB]size[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"3"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]Hướng Dẫn Cách Up Hình[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]font[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]p align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/announcement.php?f=3"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]font color[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"red" [/COLOR][COLOR=#0000BB]size[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"3"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]Hướng Dẫn Cách Up Software[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]font[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]p align[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"center"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]a href[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://www.congtruongit.com/forum/showthread.php?t=148"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]font color[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"#00CC00" [/COLOR][COLOR=#0000BB]size[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"3"[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]Thông Báo Chung[/COLOR][COLOR=#007700]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]font[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]a[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]img src[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"http://cdxdso1.net/diendan/moi.gif" [/COLOR][COLOR=#0000BB]width[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"29" [/COLOR][COLOR=#0000BB]height[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"19"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR] 
Tải Về Với Pass congtruongit.com