ko hiểu vì sao mà phần trả lời nhanh nó bị thế này ai sửa giúp em với