Các bác cho em hỏi là em có một bảng tin tức chứa tin tức của 2 năm 2014 và 2015. Giờ em muốn hiển thị dữ liệu theo tháng của từng năm thì làm như nào hả các bác?
Ví dụ:

Năm 2014
Danh sách bài viết tháng 1-2014
Danh sách bài viết tháng 2-2014
Danh sách bài viết tháng 3-2014
Danh sách bài viết tháng 4-2014
Danh sách bài viết tháng 5-2014
Danh sách bài viết tháng 6-2014
Danh sách bài viết tháng 7-2014
Danh sách bài viết tháng 8-2014
Danh sách bài viết tháng 9-2014
Danh sách bài viết tháng 10-2014
Danh sách bài viết tháng 11-2014
Danh sách bài viết tháng 12-2014

Năm 2015
Danh sách bài viết tháng 1-2015
Danh sách bài viết tháng 2-2015
Danh sách bài viết tháng 3-2015
Danh sách bài viết tháng 4-2015
Danh sách bài viết tháng 5-2015
Danh sách bài viết tháng 6-2015
Danh sách bài viết tháng 7-2015
Danh sách bài viết tháng 8-2015
Danh sách bài viết tháng 9-2015
Danh sách bài viết tháng 10-2015
Danh sách bài viết tháng 11-2015
Danh sách bài viết tháng 12-2015

$query = ' SELECT * FROM tin_tuc ORDER BY ngaydang DESC';
$sql = $db->query($query);
$rows = $db->getObjectList();


foreach($rows as $item){

echo $item->name;

}

Chủ đề có liên quan: