Một sự bổ sung quan trọng mới mới được Schema.org công bố tuần trước có sự tham gia của Google, Microsoft, Yahoo, và Yandex. Họ giới thiệu một sơ đồ (schema) mới tập trung mô tả các hành động trên một trang web. Lần bổ sung này của Schema.org được đánh giá là rất quan trọng bởi các markup của Schema.org luôn có đặc trưng về mô tả đặc trưng như người, tổ chức hay một tòa nhà. Trong thực tế, thành phần cao nhất trên lược đồ của Schema.org được gọi đơn giản là Thing.

Tuy nhiên, giờ đây schema.org được mở rộng để có thể bổ sung thêm các hành động, bao gồm hành động(Action), hành động tiềm năng(Potential Action) và các đầu vào (Entry Point). Theo thông báo, các lược đồ mới có thể giúp các trang web "mô tả những hành động mà họ cho phép và làm thế nào những hành động này có thể được gọi".


Actions Schema làm việc như thế nào ?

Action có thể kết nối với Things. Ví dụ: các định nghĩa của một bộ phim có thể kết nối để đưa đến hành động xem. Các hành động xem có thể là một entry point với một ứng dụng như YouTube hay Netflix

Các Entry point là những URL, theo nghĩa tự nhiên. Nhưng chúng có thể được sửa đổi để có thể bao gồm các ứng dụng bên ngoài. Điều này có thể mở rộng sự sáng tạo lên. W3 đã có hẳn tài liệu gợi ý để cung cấp nhà hàng để có thể xem trước thông qua cuộc gọi hoặc một ứng dụng nào đó. Do đó, bạn có thể chỉ định nhiều mục tiêu cho hành động của bạn.


Trong một thời gian dài, Microsoft đã cố gắng truyền cho chúng ta rằng "Bing is for doing" bằng cách thêm vào các đánh dấu schema để hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa của hành động. Google, Yahoo, Yandex cũng muốn biết những gì bạn đang làm và họ muốn giúp bạn thực hiện các hành động.

Cuối cùng, bạn cần tìm hiểu thêm tài liệu mô tả tổng qua về Actions để hiểu rõ về những thay đổi trong Action schema có được từ sự hợp tác của World Wide Web Consortium (3W).