----========----
Cấp độ 32
----========----

Món quà cảm động (Làm 3 lần - Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với Trân Trân 2 lần (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Nói chuyện với A Sử Đức (thương gia ở của hàng đặc sản) ở Đôn Hoàng.
Bước 3: Quay lại gặp Bộ Lợi để nhận thưởng
Phần thưởng: 65.000 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2 cuộn bùa phép hồi sinh 60% điểm kinh nghiệm khi chết.
Nhiệm vụ liên quan: Nguyên liệu làm quà sinh nhật

Nguyên liệu làm quà sinh nhật (Làm 2 lần - Cần làm “Món quà cảm động”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Lần 2: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Phần thưởng: 371.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng mỗi lần.


----========----
Cấp độ 33
----========----
Yêu tinh cổ đại (Làm 3 lần)
NPC: Đồ Các (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 2: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 3: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Phần thưởng: 487.000 điểm kinh nghiệm, 1 búa sửa đồ mỗi lần.

Chiếc nhẫn bị mất
NPC: Thác Man (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Ong/Ong đỏ cho đến khi rơi ra nhẫn, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 121.000 điểm kinh nghiệm, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 200 bình hồi phục MP (loại trung bình)


----========----
Cấp độ 34
----========----
Ngọc quý của Cáp Lí Khắc
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết bọn Hắc Mạc để kiếm đủ 200 "Đá quý của Cáp Lý Khắc"
Phần thưởng: 250.000 vàng
----========----
Cấp độ 35
----========----

Thu thập da rắn (Làm 5 lần)
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 2: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 3: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 4: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 5: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Phần thưởng: 322.000 điểm kinh nghiệm, 55.000 vàng mỗi lần.

Tâm sự của Asa
NPC: Sama (người bán vé đò ở bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Đi tới chỗ Sama (bến Nam Tháp Lý Mộc) để nhận “Chiếc sáo của Asa”.

Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên (Cần làm Tâm sự của Asa)
NPC: Vương Đại Nguyên (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Vương Đại Nguyên

Truy tìm Trung hoa tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Dương Ích Chi (thầy thuốc)
Bước 1: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 "Bột của Hình Thiên"
Bước 2: Giết Ong để kiếm đủ 100 "Tua Ong"
Bước 3: Giết Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ "Chân của Tiểu Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm and 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm La mã tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Phổ Lạc La (Nhà thám hiểm thành Trường An)
Bước 1: Giết Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lông mày của Thổ Pháp Quỷ"
Bước 2: Giết Quỷ Tử Hoa để kiếm đủ 100 "Lá của Quỷ Tử Hoa"
Bước 3: Giết Xích Cạp để kiếm đủ 100 "Chân của Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm, 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuốn sổ của Hứa Hổ An (Cần làm Truy tìm Trung Hoa tửu & Truy tìm La Mã Tửu)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc)

Uống rượu với Hứa Hổ An (Cần làm Cuốn sổ của Hứa Hổ An)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Bước 1: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc, sử dụng các bình rượu bạn lấy được từ 2 nhiệm vụ trên).
Bước 2: Khi anh ta muốn thêm rượu, hãy hỏi về quyển sổ, và trao đổi nó với cây sáo
Phần thưởng: lấy được cuốn sổ của Hứa Hổ An
----========----
Cấp độ 36
----========----
Viên đá quý bị cất giấu (Làm 5 lần - Cần làm “Ngọc quý của Cáp Lý Khắc”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 2: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 3: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 4: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 5: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Phần thưởng: 537.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 94.000 vàng mỗi lần.


----========----
Cấp độ 37
----========----
Cung tên của Hắc Mạc Xạ Thủ (Làm 3 lần - Cần làm “Viên đá quý bị cất giấu”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 2: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 3: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Phần thưởng: 592.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 96.500 vàng mỗi lần----========----
Cấp độ 38
----========----
Thu thập giáp liệu
NPC: Nhiệt Tỷ Á (cửa hàng giáp Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Cạp/Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ 20 "vỏ đỏ"
Phần thưởng: 75.000 điểm kinh nghiệm, 13500 vàng


----========----
Cấp độ 39
----========----
Hẻm tử thần
NPC: A Cốt (thợ rèn Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Bạn có 2 giờ để giết 20 con Xích Nhãn Quỷ
Phần thưởng: 62.000 điểm kinh nghiệm, 6000 vàng----========----
Cấp độ 40
----========----
Mái chèo gãy (Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Sama (bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 “đá rắn”
Phần thưởng: 105.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 45
----========----
Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa (chủ Tiệm Chế Tác Ngọc)
Lần 1: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 2: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 3: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.----========----
Cấp độ 46
----========----
Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750.000 điểm kinh nghiệm----========----
Cấp độ 48
----========----
Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm, 11.300 điểm kỹ năng----========----
Cấp độ 49
----========----
Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1.075.000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.

----========----
Cấp độ 51
----========----
Thu thập mảnh băng (Cần làm “Thu thập giáp liệu”)
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1.100.000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bình----========----
Cấp độ 53
----========----
Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100.000 vàng và 1.200.000 điểm kinh nghiệm.----========----
Cấp độ 59
----========----
Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Lần 1: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 2: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 3: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2.000.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.----========----
Cấp độ 61
----========----
Vỏ của Thổ Cẩu(làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô (tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 2: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 3: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.


----========----
Cấp độ 61
----========----[/center]
Bộ Tộc Kỳ Quái (làm 3 lần)
NPC: Mạc Hãn - Binh lính (Tọa độ X: 311, Y: 47 Thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 2: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 3: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Phần thưởng: 1.950.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần, 197.500 vàng.
----========----
Cấp độ 63
----========----
Chiêu mộ anh tài (làm 3 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 2: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng mỗi lần.
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Để làm tiếp được lần 1 bạn hãy mặc 1 trong 3 loại đồ nghề (Thương nhân hoặc Đạo tặc hoặc Bảo Tiêu) sau đó ra ngoài thành.
- Đối với người mặc đồ Thương nhân hoặc Bảo tiêu thì chỉ cần giết 1 Đạo tặc NPC là có thể vào nhận lại nhiệm vụ.
- Đối với người mặc đồ Đạo tặc thì ngược lại, chỉ cần giết 1 Bảo tiêu hoặc Thương nhân hoặc lạc đà của Thương nhân là có thể nhận nhiệm vụ


[/font]

----========----
Cấp độ 64
----========----
Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách – binh lính ( lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc – Thương nhân Ba Tư ( Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp – người buôn ngựa ở Hòa Điền…sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9.000 kỹ năng exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.----========----
Cấp độ 65
----========----
Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn – Binh lính ( lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 2:Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng mỗi lần.----========----
Cấp độ 65
----========----

Sự thách đố của Mã Mộc Đề (làm 7 lần, cần làm nhiệm vụ “Thu thập mảnh băng”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 2: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 3: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 4: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 5: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 6: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 7: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Phần thưởng: 425.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 vàng mỗi lần, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng

[/font]

----========----
Cấp độ 67
----========----
Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Lần 1: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 4: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 5: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần----========----
Cấp độ 68
----========----

Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề” và "Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ")
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 3.400.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.----========----
Cấp độ 68
----========----

Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 925.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.----========----
Cấp độ 69
----========----
Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn Ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của “La Sát”
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạng----========----
Cấp độ 70
----========----

Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô (Quản kho)
Lần 1: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”
Lần 2: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Lần 3: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng mỗi lần.

Thu hồi kinh phật (Cần làm “Đánh đuổi ma bia”)
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 425.000 vàng

CHÚC CÁC BAN VUI VẺ​