Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính V/v “Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” (sau đây gọi tắt là Thông tư 32). Để Doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin, MiTAX™ xin tóm tắt nội dung Thông tư 32 như sau:


Thông tư 32 về hóa đơn điện tử quy định khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử

- Trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử, Doanh nghiệp phải gửi Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan Thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này. Nội dung của quyết định được đính kèm theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32 về hóa đơn điện tử.
- Doanh nghiệp phải lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp, sau đó mới được sử dụng hóa đơn này. Doanh nghiệp có thể tham khảo thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32 về hóa đơn điện tử.
* Xem mẫu đăng ký thủ tục tại đây.


Quy định về lập hóa đơn điện tử

Các hình thức lập hóa đơn điện tử bao gồm: doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm của chính doanh nghiệp, hoặc truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của phần mềm trung gian.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử cũng liệt kê các hình thức gửi hóa đơn bao gồm gửi trực tiếp đến khách hàng, hoặc gửi thông qua phần mềm hóa đơn điện tử trung gian.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử quy định xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

Khi hóa đơn điện tử đã lập nhưng hàng hóa, dịch vụ chưa được cung ứng, hoặc doanh nghiệp, khách hàng chưa khai báo thuế, hóa đơn điện tử sẽ được hủy khi có sự đồng ý xác nhận của hai bên.

Còn đối với trường hợp sai sót trong hóa đơn điện tử, thì doanh nghiệp cùng khách hàng lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời doanh nghiệp sẽ lập hóa đơn điều chỉnh.

Quy định lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử phải được lưu trữ theo đúng thời hạn quy định của luật Kế toán. Doanh nghiệp, khách hàng, hay tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cũng phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu hóa đơn điện tử ra các vật mang tin.

Doanh nghiệp, khách hàng cần hủy hóa đơn, tức làm cho nó không còn giá trị sử dụng trong trường hợp hết thời hạn lưu trữ.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Muốn hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy cần các điều kiện như: đúng nội dung hóa đơn gốc, có ký hiệu xác nhận chuyển đổi, có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi.

Ký hiệu riêng trên hóa đơn điện tử bao gồm các thông tin: dòng chữ phân biệt ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”, họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Thông tư 32 về hóa đơn điện tử có hiệu lực chính thức từ ngày 1/5/2011.
MiTAX™ hỗ trợ như thế nào?

MiTAX™ là phần mềm duy nhất cho phép doanh nghiệp cài đặt dùng thử với 100 hóa đơn mà không mất một khoảng phí nào.
MiTAX™ có đội ngũ tư vấn kỹ thuật miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử.
Liên hệ MiTAX™ qua LiveChat trực tuyến trên webiste.
Đăng ký với MiTAX™.
Hotline: 19001238