Dear all, hiện em được công ty giao nhiệm vụ làm vài cái video viral, co mà em hoàn toàn mù tịt, làm cho nhãn này ạ sơn pu . Bác nào rành vụ này chỉ em với, em hậu tạ ạ :'(