SynaptiCAD Product Suite v15.04a |126 MB
SynaptiCAD được thành lập bởi các kỹ sư điện để tạo ra công cụ thiết kế đã giúp các kỹ sư nghĩ nghiêm túc về thiết kế của họ. Là kỹ sư của mình, họ bị thất vọng bởi có đến gần như hoàn toàn một thiết kế trước khi có thể có được kết quả mô phỏng. người sáng lập của chúng tôi đã quyết định rằng phải có một cách tiếp cận tốt hơn cho tương tác với các công cụ thiết kế và từ ý tưởng này đơn giản họ tạo ra SynaptiCAD, một công ty tạo ra "các công cụ cho cái tâm suy nghĩ". Ý tưởng này thấm tất cả các giao diện công cụ của chúng tôi. Với các công cụ SynaptiCAD của bạn có thể bắt đầu phân tích và mô phỏng ý tưởng thiết kế ngay mà không cần phải hoàn thành một mô hình toàn bộ hoặc sơ đồ mạch. các công cụ tự động xử lý của chúng tôi rất nhiều các chi tiết nhỏ tham gia vào các nỗ lực thiết kế, để lại cho bạn nhiều thời gian để tập trung vào bức tranh lớn hơn

SynaptiCAD dựa của các kỹ sư điện, để sản xuất các công cụ dự thảo, đã giúp các kỹ sư để nghĩ về bản thảo của giới phê bình. Đang thực hiện để trống, nó thất vọng, bởi dự thảo trước đây trong tình hình các ổ khóa của nó gần như phải, kết quả của mô phỏng nhận được. người sáng lập của chúng tôi đã quyết định rằng phải có một cách tiếp cận tốt hơn cho các hiệu ứng trên các công cụ dự thảo và từ ý tưởng này đơn giản nó SynaptiCAD gây ra, một công ty, trong đó sản xuất các công cụ cho sự hiểu biết suy nghĩ. Ý tưởng này thâm nhập vào tất cả các công cụ công cụ của chúng tôi. Với các công cụ SynaptiCADs ở vị trí bạn đang dự thảo để phân tích và mô phỏng ý tưởng bắt đầu ngay lập tức để khóa mà không cần phải, một mô hình toàn bộ mạch điện hoặc - sơ đồ. các công cụ tự động của chúng tôi đối xử với nhiều chi tiết nhỏ, những nỗ lực vào dự thảo cùng và để lại cho bạn nhiều thời gian hơn để tập trung trong hình minh họa lớn hơn.