Chưa bao giờ việc dựng nhà lại dễ đến thế:Khi (73):