Cảnh cơn mưa rào:


Cách làm:
1) Dùng chương trình Photoshop, mở một tấm hình nền, hoặc 1 tấm hình bất kỳ nào cũng được.

2) Tạo 1 Layer mới (Ctrl+N, tuỳ theo định nghĩa phím tắt của máy), đổ màu đen cho Layer này.

3) Vào Filter> Noise> Add Noise...: Amount: 375, Gaussion.

4) Filter> Blur> Motion Blur...: Angel 55, distance 30

5) Để Layer Blend mode là Screen

6) Nhấn phím Ctrl+L để vào chỉnh Levels, thiết lập thong số như hình dưới đây:

7) Lặp lại bước 2 đến bước 6 ba lần (Bạn nhớ đừng có dùng lệnh Duplicate "Nhân đôi" của Layer mà phải tạo thêm 1 Layer mới, sau đó mới đổ màu đen, vào các chế độ cũ, thông số vẫn vậy, sẽ nhanh thôi mà).

8) Chuyển qua Image Ready (Ctrl+Shift+M)

9) Duplicate Frame lên 3 lần, vậy là ta có 4 frame và 4 layer (+ Layer Background là 5 Layer)

10) Ở Frame 1 thì bật con mắt ở layer1, tắt con mắt ở các layer khác (Trừ Layer Background thì vẫn để). Tương tự cho các frame còn lại, Frame 2, bật mắt của Layer 2, Layer Background vẫn để. Dưới đây là hình mẫu Frame 1, Layer 1.

11) Rồi các bạn nhấn play thử xem. Nếu được thì Save optimized as… đặt tên cho sản phẩm.
Chúc các bạn thành công!