SnagIt, phần mềm chụp lại màn hình giành giải thưởng. Dùng trình SnagIt, bạn có thể chọn lựa và chụp lại bất cứ thứ gì trên màn hình của bạn, rồi dễ dàng thêm chữ, các mũi tên chỉ hướng, hoặc các hiệu ứng, và lưu lại bản chụp ra 1 file hay chia sẻ nó tức thời qua email hay nhắn tin tức thời IM. Chụp và chia sẻ một bài báo, ảnh, hoặc trang web trực tiếp từ màn hình của bạn. Hay, chụp và chia sẻ bất kì phần nào của bất kì ứng dụng nào đang chạy trên máy tính của bạn. Tự động lưu vào 1 trong 23 định dạng hỗ trợ, hoặc gửi nó qua máy in, gửi đến email của bạn, hay lưu tạm trong clipboard. Dùng bộ biên tập tích hợp trong SnagIt cho phép chỉnh sửa, chú giải, và làm đẹp thêm các ảnh chụp của bạn và dùng trình duyệt Catalog Browser để tổ chức các file của bạn. Giúp tăng năng suất làm việc của bạn trong khi bạn đang tạo các thuyết trình chuyên nghiệp và các tài liệu rất hoàn mỹ.

Có các tính năng mạnh mới cho phép bạn biên tập các đối tượng đầu tư trước đây, chụp lại vác liên kết được nhúng và thêm các tương tác vào các bản chụp của bạn, SnagIt 8 dễ dùng hơn các phiên bản trước đây ở các mặt: chụp, biên tập, và chia sẻ bất cứ thứ gì trên màn hình của bạn.

Các tính năng của trình SnagIt:

- Thiết kế mới của SnagIt
Bạn lưu ý chúng tôi kết hợp 1 dáng vẻ mới cho SnagIt 8, cũng như các thay đổi thiết kế, dựa theo một vài tiêu chí đơn giản. Chúng tôi dùng các icon để tiếp cận trực quan hơn cho việc chụp, làm nó trở nên dễ dàng hơn những gì bạn muốn chụp, vẫn còn giữ cách thức làm việc như bình thường. Chỉ phải chọn kiểu hồ sơ hay các thiết lập chụp ưa thích, và kích vào nút chụp Capture. Vì vậy nếu bạn là người từng dùng chương trình này, những cái còn lại chắc rằng bạn sẽ thấy quen thuộc, cộng thêm một vài cái mới sẽ giúp bạn thấy càng hiệu quả hơn trong công việc hàng ngày khi dùng trình SnagIt.

- Biên tập mau lẹ các đối tượng và phần chữ
Bằng công cụ biên tập mạnh mẽ của SnagIt, không cần phải mở ứng dụng khác để chỉnh sửa bản chụp. Bộ biên tập SnagIt 8 đã được tăng cường thêm công cụ chỉnh sửa theo phương pháp véc-tơ, vì thế các ô gọi, các mũi tên, các hình dạng và phần chữ mà bạn đặt trên màn hình vẫn có thể biên tập được. Bạn có thể chọn lại bất kì đối tượng mà bạn đặt trước trên màn hình để xóa hay chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Tiết kiệm thời gian xem ảnh. Bạn có thể sau đó trở lại và chỉnh sửa những hình này cho các người xem khác, hoặc cập nhật thông tin mới cho chúng, mà không phải gặp rắc rối khi chụp các hình tiếp theo.

- Chụp các trang web có các đường liên kết
Bạn có thể chụp 1 trang web dùng SnagIt và tất cả các đường link còn lại. Dùng SnagIt để chựp một phần của trang web mà các link không bị đụng chạm đến. Sau đó, lưu bản chụp sang 1 định dạng hỗ trợ các liên kết nhúng: trang Web có hình (.mht), Adobe PDF, (.pdf) hay Macromedia Flash (.swf). Các liên kết (link) sẽ được nhúng vào bản chụp và có thể kích vào được, giống như khi chúng ở trên trang web gốc. Gửi bản chụp qua email và đơn giản trỏ tới nơi kích (click).

- Thêm tương tác cho các bản chụp của bạn
Dùng tính năng mới của SnagIt, thêm tương tác dễ dàng. Chụp 1 ảnh, và sau đó dùng tính năng mới của SnagIt để xác nhận phầ chọn của ảnh, dùng chuột kéo chọn, sẽ hiển thị phần chữ và các hình, hoặc khi được click vào sẽ mở đến 1 trang web. Thêm các hướng dẫn hữu ích và các minh họa thí dụ, hoặc thậm chí tạo 1 mô hình hoạt động như 1 trang web. Do các chú thích chữ chỉ xuất hiện khi được quét qua, hình tổng thể sẽ không mất cùng với chữ.

- Lưu thành file PDF
Bây giờ bạn có thể chia sẻ các hình bạn chụp được theo các định dạng phổ thông có thể chấp nhận được – PDF. Không cần lo lắng người ta có mở ảnh bạn gửi ra xem hay không. Định dạng PDF sẽ hoàn hảo trong việc lưu trữ và in ăn các trang web cuộn. Bạn sẽ có thể không cần giấy tờ – chụp các tài liệu được quét vào máy tính và lưu nó thành file PDF.
______________________________________________

SnagIt, the award-winning screen-capture software. Using SnagIt, you can select and capture anything on your screen, then easily add text, arrows, or effects, and save the capture to a file or share it immediately by e-mail or IM. Capture and share an article, image, or Web page directly from your screen. Or, capture and share any part of any application that runs on your PC. Automatically save in one of 23 file formats, or send to the printer, to your e-mail, or to the clipboard. Use SnagIt's built-in editors to modify, annotate, and enhance your images and the Catalog Browser to organize your files. Increase your productivity while quickly creating professional presentations and flawless documentation.

With powerful new features that allow you to edit previously placed objects, capture embedded links and add interactivity to your captures, SnagIt 8 makes it easier than ever before to capture, edit, and share anything on your screen.

Features of SnagIt:

- SnagIt’s New Design
You’ll notice we’ve incorporated a new look into SnagIt 8, as well as design changes, based on some simple goals. We’ve used icons to take a visual approach to the capture process, making it easier to identify what you want to capture, yet keeping the workflow the same as always. Just select a profile or your favorite capture settings, and click the Capture button. So if you’re a longtime user, rest assured that the familiar capture options are all still there, plus some great new ones to make you even more efficient at performing your daily tasks with SnagIt.

- Smarter Editing of Objects and Text
With SnagIt’s powerful Editor at your fingertips, there’s no need to open another application to add the finishing touches to your captures. SnagIt 8’s Editor has been enhanced to include vector editing, so the callouts, arrows, shapes and text that you place on your capture remain editable. You can reselect any object you’ve previously placed on the capture to delete or edit it anytime. Save time making your images look exactly the way you want them to, the first time. Later, you can come back and modify those images for different audiences, or update them with new information, without going through the hassle of taking additional screen captures.

- Capture Web Pages with Links
Now you can capture a Web page with SnagIt and all of the links remain clickable. Use SnagIt to capture the part of the Web page that has the links you want to keep intact. Then, save the capture in a format that supports embedded links: Web page with image (.mht), Adobe PDF, (.pdf) or Macromedia Flash (.swf). The links will be embedded in the capture and clickable, just as they were on the original Web page. Send the capture by email and simply indicate where to click.

- Add Interactivity to your Captures
With SnagIt’s new hotspot feature, adding interactivity is easy. Capture an image, and then use SnagIt’s hotspot feature to specify parts of the image that, when moused over, will display text or images, or when clicked upon, will open a Web page. Add helpful hints and explanatory illustrations, or even create a functioning prototype of a Web page. Because textual comments only appear when hovered over, the entire image doesn’t end up cluttered with text.

- Save as PDF
Now you can share your captured images in the universally accepted format – PDF. No need to worry whether people can open the images you’ve sent them. The PDF format is perfect for saving and printing scrolling Web pages. You can also go paperless – capture your onscreen or scanned documents, and save them as PDF files.

Changes in 01 March, 2007: SnagIt v8.2.2:
- Updated the French version of SnagIt 8.2.0.
- Fixed the bug where SnagIt removes ole32.dll registry keys.
- Fixed the problem of pasting into SnagIt Editor from the SnagIt Preview Window.

Changes in 07 May, 2007: SnagIt v8.2.3:

- Updated SnagIt to run C# accessories.


For the best experience while using SnagIt, you'll need
:

* Microsoft Windows 2000, XP, XP x64, or Vista installed and configured on your system.
* Internet Explorer 5.5 or later required.
* Windows 2000 users require Windows Installer 2.0. Download Windows Installer 2.0 for Windows 2000
* 90 MHz processor (400 MHz recommended)
* 16 MB of RAM (64 MB recommended)
* 20 MB of free hard disk space (30 MB for CDROM installations due to video tutorials)
* SnagIt add-ins for Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Outlook works with Office 2000, Office XP or later.
* SnagIt add-in for Microsoft Internet Explorer works with Internet Explorer 5.0 or later.
* SnagIt plug-in for Adobe FrameMaker works with FrameMaker version 5.5 or later.
* SnagIt Instant Messenger output requires either Windows Messenger 4.7 or later.
* SnagIt requires Active Accessibility 2.0 to capture links from web pages.
* SnagIt Stamps requires SnagIt 6.3 or later.


Homepage - Trang Chủ

Tải Về Với Pass congtruongit.com