PHPMaker là một công cụ tự động mạnh mẽ giúp nhanh chóng tạo một bộ PHP đầy đủ từ cơ sở dữ liệu MySQL. Sử dụng PHPMaker, bạn có thể ngay lập tức tạo các trang Web cho phép người dùng xem, chỉnh sửa, tìm kiếm, bổ sung và xóa các bản ghi trên Web. PHPMaker được thiết kế cho khả năng linh hoạt cao, vô số tùy chọn cho phép bạn tạo các ứng dụng PHP phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mã được tạo ra rất gọn gàng và dễ tùy biến. Mã PHP có thể chạy trên cả nền máy chủ Windows hoặc Linux/Unix. PHPMaker có thể giúp bạn tiết kiệm vô số thời gian và phù hợp cho cả người dùng mới bắt đầu cũng như đã có kinh nghiệm.

Điểm nhấn
 • Bảo mật nâng cao
 • Hệ thống đăng kí người dùng
 • Xuất ra CSV/HTML/Excel/Word/XML
 • Upload file lên cơ sở dữ liệu hoặc thư mục
 • Tổng thể/Chi tiết
 • Xem tùy ý
 • Báo cáo
 • Các mẫu có thể tùy biến
 • Tái đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu
__________________________________________________ ___


PHPMaker is a powerful automation tool that can generate a full set of PHP quickly from MySQL database. Using PHPMaker, you can instantly create Web sites that allow users to view, edit, search, add and delete records on the Web. PHPMaker is designed for high flexibility, numerous options enable you to generate PHP applications that best suits your needs. The generated codes are clean, straightforward and easy-to-customize. The PHP scripts can be run on both Windows or Linux/Unix servers. PHPMaker can save you tons of time and is suitable for both beginners and experienced developers alike.

Highlights
 • Advanced Security
 • User registration system
 • Export to CSV/HTML/Excel/Word/XML
 • File uploading to database or folder
 • Master/Detail
 • Custom View
 • Report
 • Customizable template
 • Database re-synchronization
Homepage - Trang chủ

[download + pass]http://www.mediafire.com/?ctt9gc1jvwn[/download + pass]