MajorShare RapidShare Downloader v4.5.1 là một ứng dụng nhỏ cho phép tải xuống các tập tin từ Rapidshare, tránh phải chờ đợi ở giữa hai chương trình cần tải về, vì hiện tất cả các công việc download thì chúng tôi sẽ một tài khoản Prenium có thể được thêm vào thông qua nhiều các chương trình được tải về.

Các chương trình tải xuống và hỗ trợ lớn cho việc tách các tập tin thành miếng nhỏ, mặt khác, nếu chúng ta cho phép tải xuống các tập tin ở phần cuối của nó và bạn tắt máy PC, bạn chỉ cần thay đổi một trong các tùy chọn sẵn sàng để thực hiện những việc ở trên khi kết thúc tải xuống.Phần mềm này giống các phần mềm nổi tiếng khác như: Universal Share Downloader (USD), và Jdownloader RapidShare Autodownloader.

Nhấn Vào Đây Để Tải Về