Yahoo! Messenger 9.0.0.2136 Final + Portable + Yahoo Tweaker + Ads Remover + Ad Banner Remover PLUS – Yahoo Messenger bản 9.0.0.2136 Thêm: Bản cuối cùng+Portable+Yahoo Tweaker+Xoá quảng cáo+Xoá các banner.Yahoo Tweaker: giúp bạn xoá bỏ quảng cáo, chat trên nhiêu nơi với nhiều cửa sổ, chat bằng tab, thay đổi tiêu đề, thay đổi hình ảnh chờ…
Xoá bỏ các quảng cáo: Xoá bỏ hoàn toàn các quảng cáo nhấp nháy!


Cài đặt Offline, không cần phải tải về các thành phần phụ thêm từ dịch vụ Yahoo

Bản Eng
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Bản VN
Nhấn Vào Đây Để Tải Về
Download Yahoo Tweaker + Ads Remover
Nhấn Vào Đây Để Tải Về