Tăng chất lượng khi bạn xem ở YouTube
Tăng số tỷ lệ cho bạn
Đưa ý kiến lên profile của bạn
Thêm video của bạn tới danh sách tái khoản yêu thích khác
Thêm người dùng cho tài khoản của bạn
Đặt video tính năng trên các trang “Tốc độ đỉnh” và “Được xem nhất”
Tự động cập nhật miễn phí
Nhanh như cắt
Có khả năng đưa những khoảng thời gian ngẫu nhiên để làm cho nó trông thực tế
Hỗ trợ các uỷ quyền ngẫu nhiên
Gắn liền với lời bình luận tập hợp làm cho bạn đưa ra nhận xét từ các video YouTube khác để đưa vào thành của riêng bạn
Xem kênh.tăng chát lượng cao hơn
Tài khoản người sáng tạo và người xác nhận
Tự động uỷ quyền cho người tải xuống mà sẽ lấy lại được sự uỷ quyền với một cái nút click chuột


File tầm 300kb thoai các bạn đừng bận tâm vụ mega upload nhá
Nhấn Vào Đây Để Tải Về

Bác nào " sợ độ cao" thì vô đây
Nhấn Vào Đây Để Tải Về