IP Address Searcher is a powerful IP Address Search tool that helps you to search IP address, list all IP Address on your network, ping a host, trace IP, get MAC information, search a ip geographic location.IP Address Searcher 2 supports different languages (including English). It works with Windows 98/XP/Vista.
Nếu Bạn muốn truy cập vào thư mục Share (Public) hay điều khiển từ xa (remote) trên 1 PC ở cùng Mạng hay thậm chí khác Mạng thì Bạn phải biết ít nhất là Computer Name hay IP của PC đó còn muốn toàn quyền trên PC này thì phải biết cả Username & Pass. Tool này dùng tìm kiếm IP để làm công việc

Nhấn Vào Đây Để Tải Về

or

Nhấn Vào Đây Để Tải Về