Thỉnh thoảng sự lựa chọn tốt nhất để gửi nhận tập tin là sử dụng giao thức FTP truyền thống. Khi bạn muốn gửi một tập tin có dung lượng lớn hoặc tải về các tập tin một cách đồng thời thì FileZilla là công cụ tuyệt vời.

Với mục đích hướng đến tính dễ dùng, phần mềm FTP miễn phí này có các đặc điểm như cho phép cấu hình giới hạn tốc độ, khôi phục lại quá trình truyền tập tin lớn 4GB. Nó cũng hỗ trợ các giao thức nhưFTP, FTP over SSL/TLS (FTPS) và SSH File Transfer Protocol (SFTP).
Nhấn Vào Đây Để Tải Về