Net Transport 2.55 Build 392 (2000/XP/2003/Vista x86)
Net Transport là công cụ hỗ trợ download nhanh, mạnh nhất mà bạn từng thấy, giờ đã hỗ trợ những giao thức Internet phổ biến nhất, như:HTTP / HTTPS, FTP / SSL (Secure Sockets Layer) / SFTP (SSH File Transfer Protocol), MMS (Microsoft Media Services), RTSP (Real-Time Streaming Protocol), PNM (đã đổi tên thành RTSP). Nhờ sử dụng kỹ thuật Enhanced Multi-Threading (EMT) của riêng mình technology, Net Transport tận dụng tối đa băng thông dù bạn sử dụng loại kết nối nào đi chăng nữa. Nếu site nào đó cho phép bạn download nhiều luồng cùng một lúc, thì tốc độ download của bạn sẽ nhanh hơn nhiều. Điều này đặc biệt thích hợp cho giao thức MMS bởi các nó sử dụng một tốc độ truyền cố định và chia một file thành nhiều luồng để download, do đó tận dụng hết băng thông.

Những đặc điểm chính của Net Transport:
 • Tạo ra 10 (sẽ là 128 nếu chỉnh registry - hãy đọc "Net Transport Help") luồng download cho mỗi file. Lượng băng thông trung bình mà một luồng có thể sử dụng được lên tới 1MB/s (mặc định). Và chương trình có thể quản lý download tới 10 (32 nếu sửa Registry) file cùng một lúc.
 • Net Transport đã có thêm một chương trình quản lý file đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cho người dùng tổ chức & quản lý các file đã download một cách thật dễ dàng. Hỗ trợ sử dụng quản lý file đồng thời theo nhóm dữ liệu và theo thư mục. Khi bạn tiến hành thay đổi nhóm/thư mục thì mặt kia cũng sẽ được tự động cập nhật.
 • Sử dụng trình quản lý file có sẵn "Site Explorer" để liệt kê cấu trúc thư mục trên máy chủ và chọn tất cả các file trong một thư mục rồi download.
 • Dễ dàng kiểm tra xem một file đã bị di chuyển đi chỗ khác hay có nên download lại hay không.
 • Net Transport hỗ trợ sử dụng proxy. Chế độ Multiple Proxies cho phép thiết lập cho mỗi luồng download một proxy riêng, download mỗi file sử dụng một IP khác nhau...
 • Tốc độ chỉ bị giới hạn bởi băng thông Internet mà bạn sử dụng, cho phép người dùng thực hiện download mà không ảnh hưởng đáng kể tới việc lướt web.
 • Khả năng nhận biết khi nhấn chuột trên trình duyệt(chỉ hỗ trợ MS Internet Explorer) cho phép thêm link theo cách sau - Mở menu ngữ cảnh của Internet Explorer, kéo link vào cửa sổ...
 • Bạn có thể đặt chế độ tự động tắt máy hay treo modem khi hoàn thành download.
 • Bạn cũng có thể thay đổi mức độ ưu tiên của từng tiến trình download.
 • Tất cả các nút trên toolbar, cửa sổ cung cấp thông tin download, giao diện đều có thể tùy biến.
 • Net Transport đang cố gắng trở nên phù hợp hơn với bạn bằng cách sử dụng các message & text viết bằng nông ngữ mẹ đẻ của bạn. Giờ đã hỗ trợ - English, Chinese Simplified & Chinese Traditional. Bạn có thể chuyển ngôn ngữ sử dụng bất cứ khi nào muốn
 • Hỗ trợ download từ site sử dụng Helix Server 9.0, điều này
  StreamBox VCR không thể làm được.
 • Bạn có thể download các file đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Hỗ trợ chế độ xác nhận BASIC & NTLM cho download từ site sử dụng giao thức MMS & RTSP. THêm vào đó, chế độ xác nhận RN5 được sử dụng cho RTSP.
 • Hỗ trợ giao thức HTTPS, bạn có thể download HTTPS thông qua HTTP, SOCKS4&5, điều này chỉ có Net Transport có thể làm được, đặc biệt là SOCKS5.
 • Hỗ trợ tính năng đa luồng cho download bằng giao thức RTSP.
_________________________________________________

Net Transport is a faster, exciting and the most powerful downloading tool that you ever saw, now support the most prevalent Internet protocols, including:HTTP / HTTPS, FTP / through SSL (Secure Sockets Layer) / SFTP (SSH File Transfer Protocol), MMS (Microsoft Media Services), RTSP (Real-Time Streaming Protocol), PNM (rename PNM to RTSP). With independently developed Enhanced Multi-Threading (EMT) technology, Net Transport can make the most of the network bandwidth of various types of internet connection. If a site allows multithreaded downloads, you can expect much faster speeds. This is especially effective for MMS streams because they use a fixed transmission speed and loading several streams of the same file fully uses your Internet bandwidth.

Key features of "Net Transport":
 • Up to 10 (128 if you change Registry settings - see "Net Transport Help") threads for every job. An average bandwidth of one thread is above 1M bytes per second (by default). And up to 10 (32 if you change Registry) jobs could be running simultaneously.
 • A simple but powerful file manager is added. It helps Net Transport users to categorize and manage downloaded files with an ease. Both the genuine catalog and disk directories are synchronous. When you make changes to any of them the other side is also updated automatically.
 • Use internal "Site Explorer" to list server directories structure and select some or all files in a directory to download.
 • It is easy to check whether a file has been updated and whether it should be re-downloaded again.
 • Net Transport supports proxy servers. The Multiple Proxies mode allows you to set every downloading thread to use its own proxy server to overcome certain site restrictions, such as limiting downloads to one stream, allowing one download per IP address only, etc.
 • Speed limit restricts the used Internet bandwidth, permitting a user to do other Internet downloads of surf Web sites at the same time without a significant performance loss.
 • Browser clicks monitoring (MS Internet Explorer only) allows you to add links using the following ways - Internet Explorer extended context menu, dragging links to the drop zone window, etc.
 • You can set Net Transport to shutdowns your PC automatically or hang up your modem connection once all downloads are complete.
 • You can move jobs up or down the list to adjust their download priority.
 • All toolbar buttons, download information display and the rest of the user interface (including log window colors) could be customized.
 • Net Transport is being localized to show all User Interface messages and texts in your native language. The following languages are supported now - English, Chinese Simplified and Chinese Traditional. You can switch the user interface language at any time.
 • Downloads from Helix Server 9.0 are fully supported, which was not available in StreamBox VCR.
 • You can download password-protected files. BASIC and NTLM authentication is supported for MMS and RTSP downloads. In addition, RN5 authentication works for RTSP downloads.
 • Supports HTTPS protocol, and you can also download HTTPS streaming via HTTP, SOCKS4&5, which only Net Transport can do, especially in SOCKS5.
 • Support multithread feature for RTSP downloads.
Trang chủ - Homepage

Size: 3.16 MB

[download + pass]http://www.mediafire.com/?ewh4shm93ka[/download + pass]