FlashFXP là ứng dụng nhập FTP & FXP mạnh mẽ và phổ biến với nhiều tính năng cho người dùng có năng lực. FlashFXP có một giao diện trực quan và tính năng toàn diện, cho phép bạn thực hiện tất cả các thao tác thông thường chỉ với vài cú nhấn chuột. Nó cũng đồng thời hỗ trợ kéo-thả, do đó bạn có thể truyền dữ liệu, đồng bộ hóa thư mục, tìm kiếm file và sắp xếp thao tác với chỉ một cái nhắp chuột. Sử dụng FTP protocol, bạn có thể truyền dữ liệu từ các server ở xa vào máy của bạn, hoặc sang các server khác. Nó tạo sự dễ dàng để cập nhật Website của bạn, download file từ server của công ty, thậm chí download file từ Internet mà trình duyệt của bạn dường như luôn bị hỏng. Phần mềm còn cho phép bạn vận chuyển dữ liệu giữa 2 site (FXP), tiếp tục lại (resume) những download không hoàn thiện, đồng bộ hóa thư mục, sắp xếp nhiều thao tác, ...

Những tính năng của FlashFXP:

Performance
 • Kiểm tra đầy đủ và hỗ trợ tốc độ gigabit (Kèm theo Jumbo Frames)
 • Chế độ Z hỗ trợ nén dòng nhanh
 • Hỗ trợ cho FEAT và "stat -I" đưa ra danh sách thư mục nhanh, giảm overhead và cải thiện tính tương thích.
 • Giới hạn tốc độ download và upload. Tiết kiệm băng thông để duyệt web.
 • Bỏ qua danh sách
 • Tùy chọn nơi lưu trữ danh sách các thư mục ở xa.
Security
 • Kèm theo thư viện OpenSSL 0.9.8b.
 • Tự động hỗ trợ cho One Time Password (OTP) S/KEY.
 • Quá trình mật hóa mạnh (Blowfish) có thể áp dụng cho quản trị site để bảo vệ thông tin.
 • Truy cập tới các site sử dụng mã hóa SSL/TLS để tăng tính an ninh, kèm theo sử dụng client certs.
 • Truyền dữ liệu SSL Site-to-Site (SSCN).
 • Clear Command Channel (CCC).
Connectivity
 • Truyền dữ liệu Site-to-Site (FXP).
 • Quay vòng dữ liệu (uploading, downloading, site to site).
 • Bộ lưu trữ cho phép duyệt offline, queueing.
 • Hỗ trợ tường lửa, cho bạn xác định dãy các cổng cục bộ, hoặc kết nối tới các IP riêng biệt.
 • Hỗ trợ FTP Proxy, HTTP Proxy, Socks 4, 5 (WinGate, WinProxy, MS Proxy, etc).
 • Đồng nhất server nội bộ.
 • Hỗ trợ truy cập từng site
 • PRET hỗ trợ cho phân phối FTP servers.
Interface
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
 • Duyệt hai chế độ Simple (FTP-Only) và Advanced (FXP).
 • Kiểm soát queue cao cấp.
 • Transfer Graph (chỉ có tốc độ truyền FTP mới làm được).
 • Quản lý nhiều proxy server.
 • Đồng bộ hóa trình duyệt cho phép webmaster giữ các danh sách ở xa cũng như cục bộ được đồng nhất trong khi duyệt.
 • Lịch trình nội bộ (truyền hoặc dừng các queue tại thời điểm cố định).
 • Tăng chức năng kéo-thả.
 • Nhập danh sách site từ Cute FTP, WS_FTP, FTP Explorer, LeapFTP, và Bullet Proof. Kèm theo password!
 • Tùy chọn hiển thị Owner/Groups/Attrib.
 • Tình trạng site, giữ kiểm soát uploads/downloads.
 • Thu nhỏ vào khay hệ thống.
 • Đưa danh sách các file ẩn.
 • Đánh dấu thư mục để truy cập nhanh tới các folder.
 • Nhanh chóng sao lưu/hồi phục tất cả các thiết đặt của site.
 • Công cụ biên tập text nội bộ để biên tập nhanh chóng.
Advanced Options
 • Phạm vi lựa chọn đường lệnh rộng cho quá trình scripting/scheduling.
 • Tìm kiếm từ xa.
 • Tùy chỉnh làm nổi bật file; hiển thị che file với những màu xác định.
 • Tính dung lượng các file trong đường dẫn riêng.
 • Nhóm các lệnh tùy chỉnh SITE.
 • Ưu tiên danh sách truyền.
 • Thiết đặt Time Zone cho quản trị Site.
 • Tính năng lựa chọn truyền dẫn (chỉ truyền dẫn ảnh hay file php).
Robust
 • Bug report wizard, bản ghi lỗi giờ đây được chuyển qua http vào website của bạn hơn là qua e-mail.
 • Đảo ngược tái truyền dẫn dữ liệu để ngăn chặn hư hỏng.
 • Tự động truy cập lại và hồi phục truyền dẫn tại nơi chúng mất nếu đứt truy cập hoặc không nhận được dữ liệu vào những thời điểm đặc biệt.
 • Truyền tải file với tất cả dung lượng, không giới hạn 2gb/4gb như một số ftp client khác.
 • Anti-idle giữ kết nối hoạt động.
Dịch bởi NiveK - SoftVnn.com
FlashFXP is a powerful and popular FTP & FXP Client loaded with features for the power user. FlashFXP has an intuitive and full featured user interface, allowing you to do all the common tasks with just a few clicks. It also support full drag & drop, so you can transfer files, synchronize folders, find files and schedule tasks with just one click. Using the FTP protocol, you can transfer files from remote servers to your computer, or even to another remote server. It makes it easy to update your Web site, download files from the company server, or even download files from the internet that always seem to fail using your Web browser. It allows you to transfer files between two sites (FXP), resume incomplete downloads, synchronize directories, schedule multiple tasks, and more.

FlashFXP Features :
Performance
 • Fully tested and supports gigabit speeds (including Jumbo Frames)
 • MODE Z support for on-the-fly streaming compression.
 • Support for FEAT and "stat -l" fast directory listing reduces overhead and improves compatibilty.
 • Download and upload speed limiting. Save some of your bandwidth for browsing the web.
 • Advanced Skip list.
 • Optional caching of remote directory lists.
Security
 • Includes OpenSSL Libraries 0.9.8b.
 • Automatic support for One Time Password (OTP) S/KEY.
 • Strong encryption (Blowfish) can be applied to the site manager to protect your information.
 • Connect to sites using SSL/TLS encryption for added security, including the use of client certs.
 • SSL Site-to-Site (SSCN) Transfers.
 • Clear Command Channel (CCC).
Connectivity
 • Site to Site (FXP) Transfers.
 • Fully recursive file transferring (uploading, downloading, site to site).
 • Caching allows for offline browsing, queueing.
 • Firewall support, allowing you to define a set range of local ports, or bind to a specific IP.
 • FTP Proxy, HTTP Proxy, Socks 4, 5 support. (WinGate, WinProxy, MS Proxy, etc).
 • Internal ident server.
 • Per Site Connectivity modes support.
 • PRET support for distributed FTP servers.
Interface
 • Full Multi-language support.
 • Simple (FTP-Only) and Advanced (FXP) views.
 • Advanced queue control.
 • Transfer Graph (only ftp transfer speeds can be graphed).
 • Multi-Proxy Server Manager.
 • Synchronized browsing allows webmasters to keep local and remote directly listings in synch while browsing.
 • Internal Schedule (Transfer or Stop a queue at a specific time).
 • Enhanced drag-and-drop functionality.
 • Import site listings from Cute FTP, WS_FTP, FTP Explorer, LeapFTP, and Bullet Proof. Including passwords!.
 • Optional displaying of Owner/Groups/Attrib.
 • Site Stats, keeps track of your uploads/downloads and overall totals.
 • Minimizes to system tray.
 • List hidden files.
 • Folder Bookmarks to provide one click access to any folder.
 • Quick backup/restore of all sites/settings.
 • Internal text editor for quick edits.
Advanced Options
 • Extensive command line options for scripting/scheduling.
 • Remote FTP file search.
 • Custom file highlighting; display file masks in user defined colors.
 • Calculate the size of all files in a specified path.
 • Grouped SITE custom commands.
 • Priority transfer list.
 • Time Zone setting for Site Manager.
 • Selective Transfer feature (transfer only images or just php files).
Changes in FlashFXP v3.4.2 BETA - (3.4.1 build 1173):
• The Character Codepage option has been modified and a new "auto" value has been added.
• FTP File Search
• Added Custom commands to the right-click menu
• Added Move to the right-click menu

Homepage - Trang Chủ

Tải Về Với Pass congtruongit.com