Cài đặt:
_Chạy file totalmediatheatre5_retail_dl_all.exe.Dùng key trong file Serial.txt
_Chạy file totalmediatheatre_5.0.1.80_5.0.1.87_update_all.exe ​http://www.mediafire.com/?lk70qky258henn9

Pass: vungtroitinhoc.com