Nếu bạn có khối lượng thi công được tính toán ra bằng các công thức phức tạp, không đưa vào dòng diễn giải khối lượng thông thường được, thì bạn có thể sử dụng tính năng “Liên kết khối lượng từ Excel vào Dự toán F1”. Các bước thao tác như sau:

Sau đó nếu bạn cần sửa khối lượng trong file Excel, Dự toán F1 sẽ tự động cập nhật theo file Excel:
http://forum.dutoanf1.com/showthrea...y-khối-lượng-công-tác-từ-Excel-vào-Dự-toán-F1