Bạn nhập công tác và khối lượng ở bảng "Công trình" đầy đủ, sau đó làm tiếp các bước sau:

1. Tại bảng Nhân công, bạn nhấp chọn "Tính lương NC":2. Tại bảng "Tính lương NC" chọn mẫu và xác nhận tính toán kết quả:3. Sau khi tính toán, quay lại bảng "Nhân công" để xem kết quả:4. Tiền lương nhân công điều khiển máy tại bảng "Bù giá ca máy" sẽ tự động được chọn mẫu tính và tự động tính kết quả:5. Kết quả tính lương nhân công xây lắp và bù giá ca máy (bao gồm cả tiền lương thợ điều khiển máy) tại bảng "Tổng hợp dự toán hạng mục":http://forum.dutoanf1.com/showthrea....15-TT-BLĐTBXH