CD ko tu boot dc ....chán thế......sao trên bài nói boot dc thê.......?