Có bạn nào có phần mềm visual basic 2007 cho mình xin đường link để dow nhé, vào cách hướng dẫn cài đặt nhé. cảm ơn mọi người.