Bạn ơi , part 1 hỏng rùi, bạn post lại giùm mình với, Thank