Demo: http://www.8tinhoc.com/home

Download: http://www.mediafire.com/?ek2srs8zwhce441

Install:

- EDIT file config.php để điền info để connect với databases.Mã:
$db_data=''; Name Databases
$db_user=''; Username Databases
$db_pass=''; Password Databases
$prefix=''; Prefix Home
$prefix_f=''; Prefix Forum (Nếu không có thì để trống)
Thế là xong...