Add new bbcode,
Ô thứ 3 điền:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<[/COLOR][COLOR=#0000BB]div style[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"margin: 0px auto; width: 90%; padding: 10px; margin-bottom: 40px; border: 3px #888888 solid; "[/COLOR][COLOR=#007700]> <[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]span [/COLOR][COLOR=#007700]class=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"highlight"[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]span[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]b[/COLOR][COLOR=#007700]>{[/COLOR][COLOR=#0000BB]param[/COLOR][COLOR=#007700]} </[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]br [/COLOR][COLOR=#007700]/>[/COLOR]