AdminCP => User Profile Field Manager => Add New User Profile Field

Profile Field Type: Single Selection Menu nhấn Continue

Title: Gender
Description: Tell the world your gender.
Options:
Undisclosed
Male
Female
Set Default: Yes, Including a First Blank Option
- Field Required: nếu chọn
+ Yes,at registration anh profile updating: Bắt buộc thành viên nhập tên thật khi đăng ký, và chỉnh sữa trong thông tin cá nhân
+ Yes, Always: Tất cả
+ No : không bắt buộc hiển thị trong profile
+ No, but display at regitration : Hiển trị trong thông tin cá nhân nhưng không bắt buộc trong đăng ký
Display Page: Edit Profile

Chú ý:bạn nhớ xong field là bao nhiêu nhá thường là field7

Sau khi xem field bao nhiêu bạn vào vào
Admincp-->Plugins & Products-->Download --> Upload Plugins
Mục Import Plugin Definitions XML File bạn Browse... file plugin.xml nhấn Import

f you have another Options in your Profile Field you have to change to your options:
field7 = 'Female' ==> fieldX = 'Your Female Option'
field7 = 'Male' ==> fieldX = 'Your Male Option'
If you havn't an Undisclosed Option, leave it blank
fieldX = ''

Upload thư mục gender lên ..forum/images

Vào admincp-->Languages & Phrases-->Phrase Manager . xuống dưới 1 chút sẽ thấy chữ Add new phrase Nhấn vào
Name: gender_on_board
Description: Số lượng thành viên nam & nữ tham gia diễn đàn
Tiếp tục: Styles & Templates-->Style Manager-->Edit Template-->FORUMHOME

Tìm<div><phrase 1="member.php?$session[sessionurl]u=$newuserid" 2="$newusername">$vbphrase[welcome_to_our_newest_member_x]</phrase></div>
</div>
Thêm vào bên dưới:<!-- gender stats begin -->
<div src="images/gender/Male.gif"> <img src="images/polls/bar6-l.gif" alt="" width="$allboys_picbar" height="10" border="0" /> $allboys_prozent % ($allboys)</div>
<div src="images/gender/Female.gif"> <img src="images/polls/bar5-l.gif" alt="" width="$allgirls_picbar" height="10" border="0" /> $allgirls_prozent % ($allgirls)</div>
<div src="images/gender/Undisclosed.gif"> <img src="images/polls/bar4-l.gif" alt="" width="$allzwitter_picbar" height="10" border="0" /> $allzwitter_prozent % ($allzwitter)</div>
<!-- gender stats end -->
Tải Về Với Pass congtruongit.com