Cái này công dụng đơn giảng là nó Scan Virus cho file đính kèm!
Cách cài đặt:

ACP -> Plugin System -> Manage Products -> [Add/Import Product] -> chọn 'product-vscan.xml' từ máy tính và nhấn vào nút 'Import'

Tải Về Với Pass congtruongit.com