1. Upload file lên đúng thư mục trên host

2. Import .XML

Tải Về Với Pass congtruongit.com