Phiên bản 2.3

1. Upload các file đúng thư mục vào diễn đàn

2. Đang nhập vào admincp và chạy link http://yoursite.com/forum/admincp/install_cash.php

3. Xóa file install_cash.php

4. Import file XML vào

7. Sửa template 'postbist' or 'postbit_legacy'

Find:
<div>
$vbphrase[posts]: $post[posts]
</div>
Add bên dưới:
-------------
<!-- Cash - ****** System By THN Design -->
<if condition="$post['points']>0"><div>Points: $post[points] (<a href="cash.php?do=donate&amp;userid=$post[userid]" target="cash">Donate</a>)</div></if>
<!-- / Cash - ****** System By THN Design -->
Tìm
</div>
<!-- / attachments -->
</if>
Add bên dưới:
<!-- Cash - ****** System By THN Design -->
<if condition="$post['items']">
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
<fieldset href="cash.php?do=useritems&amp;userid=$post[userid]" target="cash">$post[musername]'s items</a></legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"><tr><td>
$post[items]
</td></tr></table>
</fieldset>
</div>
</if>
<!-- / Cash - ****** System By THN Design -->
8.Sửa template 'MEMBERINFO'

Tìm
<tr>
<td>
$vbphrase[total_posts]: <strong>$userinfo[posts]</strong> (<phrase 1="$postsperday">$vbphrase[x_posts_per_day]</phrase>)
</td>
</tr>
Add bên dưới
<!-- Cash - ****** System By THN Design -->
<if condition="$post['points']>0">
<tr>
<td>
Points: $post[points] (<a href="cash.php?do=donate&amp;userid=$post[userid]" target="cash">Donate</a>)
</td>
</tr>
</if>
<!-- / Cash - ****** System By THN Design -->
Tìm
<if condition="$vboptions['usereferrer']">
<div <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$vbphrase[referrals]: <strong>$referrals</strong>
</div>
</div>
</if>
Add bên dưới

Trích:<!-- Cash - ****** System By THN Design -->
<if condition="$post['items']">
<fieldset href="cash.php?do=useritems&amp;userid=$post[userid]" target="cash">$post[musername]'s items</a></legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0"><tr><td>
$post[items]
</td></tr></table>
</fieldset>
</if>
<!-- / Cash - ****** System By THN Design -->
9. Sửa template 'navbar'

Tìm
<td href="calendar.php$session[sessionurl_q]">$vbphrase[calendar]</a></td>
Add bên dưới
<td id="cash"><a href="cash.php$session[sessionurl_q]">Shop</a></td>
__________________________________________________ ________________
Việt hóa siêu thị

I. TỰ VIỆT HÓA

Sau khi bạn cài đặt thành công MOD SHOP - ****** thì bạn mở ra và xem thành quả của mình, bạn rất vui, nhưng toàn bộ đều là tiếng Anh, vậy làm thế nào để Việt hóa chúng. Làm như sau:

1: Copy những đoạn tiếng Anh mà bạn thấy được vào trong phần Search của Style (Skin) để tìm thử có không. Nếu có thì bạn hãy ghi lại những từ tiếng Anh bằng tiếng Việt.
2: Nếu như bạn không tìm thấy trong Style (Skin) thì hãy tìm trong file Cash.php mà bạn đã Up lên root. Down file đó về rồi dùng chương trình EditPlus để chỉnh sửa. Để cho hiện ra tiếng Việt có dấu thì trước tiên bạn phải Save as nó với mã UTF-8. Rồi sau đó mới dùng chương trình ghi tiếng Việt để ghi.
Thật đơn giản, nhưng hơi lâu một chút nếu bạn chịu khó.

II. DÙNG FILE ĐÃ VIỆT HÓA SẴN CỦA MÌNH


1: Down file Cash.php mà mình đã Việt hóa sẵn sau đó Up đè lên root forum của bạn.

Download : Tải Về Với Pass congtruongit.com

2: Chỉnh sửa trong Skin của bạn

--Trong Template cash_****** thay thế tất cả chúng bằng đoạn mã này
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td mừng bạn đến với Sòng Bạc!</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Tại sòng bạc bạn sẽ thử sức với những trò chơi may rủi như 1 ăn 2, 1 ăn 3 hay 1 ăn 4, trò chơi số 7, súc sắc may mắn. Hãy thử sức xem bạn có phải là người có duyên với cờ bạc ko ha!</div></td>
</tr>
</table>
<br />
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td colspan="3">Các trò trong Sòng bạc</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" href="cash.php?do=******_bet">$******1[******desc]</a>
</strong></td>
<td width="78%" align="center">$******1[******desc] chơi may rủi. Chúc may mắn! </td>
<td width="6%" width="16%"><strong><a href="cash.php?do=******_no7">$******2[******desc]</a>
</strong></td>
<td width="78%" align="center">$******2[******desc] đang chơi trò số 7 may mắn. Chúc thành công!
</td>
<td width="6%" width="16%" href="cash.php?do=******_dice">$******3[******desc]</a>
</strong></td>
<td width="78%" align="center">$******3[******desc] chơi súc sắc. Chúc may mắn! </td>
<td width="6%" colspan="3">Tiền bạn có là $usercash $vbphrase[money]</td>
</tr>
</table><br/>
--Trong Template cash_******_bet, thay thế tất cả chúng bằng đoạn mã này:<form action="cash.php?do=******_bet_play" method="post">
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td colspan="2">$******1[******desc] (played $******1[******plays] times)</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" 1 ăn 2
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Chơi <input type="text" name="bet1"> $vbphrase[money] [<font color=red><b>1 x 2</b></font>] </td>
</tr>
<tr>
<td width="16%"><strong>Chơi 1 ăn 3</a>
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Chơi <input type="text" name="bet2"> $vbphrase[money] [<font color=red><b>1 x 3</b></font>]
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" 1 ăn 4</a>
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Chơi <input type="text" name="bet3"> $vbphrase[money] [<font color=red><b>1 x 4</b></font>] </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="submit" value=" $vbphrase[cash_play] "> <input type="reset" name="reset" value=" $vbphrase[reset] "></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Tiền bạn có là $usercash $vbphrase[money]</td>
</tr>
</table></form><br/>
--Trong Template cash_******_dice, thay thế tất cả chúng bằng đoạn mã này:
<form action="cash.php?do=******_dice_play" method="post">
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td (played $******3[******plays] times)</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="600" height="200">
<tr><td width="50%" align="center" valign="middle"><img src="cashop/dice/$diceleft.gif" border="0"></td>
<td width="50%" align="center" valign="middle"><img src="cashop/dice/$diceright.gif" border="0"></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<if condition="$template=='dice'">
<tr>
<td align="center">Chơi <input type="text" name="money"> $vbphrase[money]<br /><br /><input type="submit" name="submit" value=" $vbphrase[cash_play] "> <input type="reset" name="reset" value=" $vbphrase[reset] "></td>
</if>
<if condition="$template=='dice_play'">
<tr>
<td align="center">$message<br /><a href="cash.php?do=******_dice">Tiếp tục</a></td>
</if>
<tr>
<td bạn có là $usercash $vbphrase[money]</td>
</tr>
</table></form><br/>
--Trong template cash_******_no7, như trên:
<form action="cash.php?do=******_no7_play" method="post">
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td (played $******2[******plays] times)</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" align="center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="600" height="200">
<tr><td width="50%" align="center" valign="middle"><img src="cashop/no7/$numberleft.gif" border="0"></td>
<td width="50%" align="center" valign="middle"><img src="cashop/no7/$numberright.gif" border="0"></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<if condition="$template=='no7'">
<tr>
<td align="center">Chơi <input type="text" name="money"> $vbphrase[money]<br /><br /><input type="submit" name="submit" value=" $vbphrase[cash_play] "> <input type="reset" name="reset" value=" $vbphrase[reset] "></td>
</if>
<if condition="$template=='no7_play'">
<tr>
<td align="center">$message<br /><a href="cash.php?do=******_no7">Tiếp tục</a></td>
</if>
<tr>
<td bạn có là $usercash $vbphrase[money]</td>
</tr>
</table></form><br/>
--Trong template cash_donate, như trên:
[QUOTE]<form action="cash.php?do=donatemoney" method="post">
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td align="center" colspan="6" width="1%"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('donate_money')"><img id="collapseimg_donate_money" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>Tặng $vbphrase[money]</td></tr>
<tbody id="collapseobj_donate_money" style="">
<tr>
<td align="center" width="50%"><b>Tặng bao nhiêu?</b></td>
<td align="center" width="50%"><b>Đến ai? [Điền Username]</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width="50%"><input type="text" name="money"></td>
<td align="center" width="50%"><input type="text" name="username" value="$user[username]"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Donate "$vbphrase[money]" action="cash.php?do=donateitem" method="post">
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td align="center" colspan="6" width="1%"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('donate_item')"><img id="collapseimg_donate_item" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>Tặng hàng</td></tr>
<tbody id="collapseobj_donate_item" style="">
<tr>
<td align="center" width="50%"><b>Hàng</b></td>
<td align="center" width="50%"><b>Đến ai? [Điền Username]</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width="50%"><select name="item" onChange="javascript:RunElement(this.options[this.options.selectedIndex])"> $items </select> <img src="clear.gif" name="youritem" style="display:none"> </td>
<td align="center" width="50%"><input type="text" name="username" value="$user[username]"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Donate Item" RunElement(jsr){
document.images['youritem'].src=jsr.img
document.images['youritem'].style.display=''
}
</script>

<if condition="$bbuserinfo[usergroupid]==6">
<form action="cash.php?do=impose" method="post">
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td align="center" colspan="6" width="1%"><a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('impose_money')"><img id="collapseimg_impose_money" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a>Lấy {$vbphrase[money]}</td></tr>
<tbody id="collapseobj_impose_money" style="">
<tr>
<td align="center" width="50%"><b>Lấy bao nhiêu?</b></td>
<td align="center" width="50%"><b>Của ai [Điền Username]</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width="50%"><input type="text" name="money"></td>
<td align="center" width="50%"><input type="text" name="username" value="$user[username]"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Impose $vbphrase[money]" template cash_firstpage, như trên<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td colspan="2" align="center">Siêu thị bán hàng điện tử.</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" href="cash.php?do=******">Sòng bạc</a>
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Sòng bạc có 3 kiểu để chơi. Chúc các bạn may mắn. </td>
</tr>
<tr>
<td width="16%"><strong><a href="cash.php?do=lottery">Xổ số</a>
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Xổ số luôn mở cửa cho các bạn. Hãy mua vé để được phần thưởng!
</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" href="cash.php?do=shop">Siêu thị</a>
</strong></td>
<td width="84%" align="center">Siêu thị của chúng ta có $total món hàng cho các bạn. Thật là thú vị! </td>
</tr>
</table><br />
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td colspan="3" align="center">Thống kê của $bbuserinfo[username]</td>
</tr>
<tr>
<td width="16%" width="68%" align="center"><strong> Tài sản </strong></td>
<td width="16%" align="center"><strong> Sử dụng </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="16%"><strong>$usercash</strong></td>
<td width="68%">$useritems
</td>
<td width="16%"><a href="cash.php?do=donate">Quà tặng</a><br /><a href="cash.php?do=useritems">Xem tài sản</a>
</td>
</tr>
</table><br/>
--Trong template cash_lottery, như trên
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td mừng bạn đến với Xổ số Online!</b></td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Chào mừng bạn đến với Xổ số Online. Hãy trông chờ vào sự may mắn của bạn!</div></td>
</tr>
</table>
<br />
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td colspan="8" vé của bạn tại đây! </b></td>
</tr>
<tr>
<td width="13%" align="center"><strong>Tên Xổ số </strong></div></td>
<td width="17%" align="center"><strong>Loại Xổ số</strong></div></td>
<td width="11%" align="center"><strong>Ngày mở cửa </strong></div></td>
<td width="11%" align="center"><strong>Ngày kết thúc </strong></div></td>
<td width="10%" align="center"><strong>Giá vé</strong></div></td>
<td width="18%" align="center"><strong>Những vé được bán (Bạn mua) </strong></div></td>
<td width="11%" align="center"><strong>Tổng giải thưởng</strong></div></td>
<td width="9%" align="center"><strong>Mua</strong></div></td>
</tr>
$lottery_bit
</table><br/>
--Trong template cash_lottery_bit, như trên
<tr>
<td align="center">$lottery[lotteryname]</td>
<td align="center">$lottery[lotterym]</td>
<td align="center">$startdate </td>
<td align="center">$lottery[dateend]</td>
<td align="center">$lottery[cost] Tiền</td>
<td align="center">$lottery[sold] ($userbuys)</td>
<td align="center">$lottery[prize]Tiền</td>
<td align="center">$buy</td>
</tr>
--Trong template cash_lottery_buy_confirm, như trên
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" colspan="9"><b>Mua vé số</b></normalfont></td>
</tr>
<tr>
<td đã mua vé thành công. <br />
Bạn bây giờ có <strong>$usertickets</strong> ticket(s) cho the $lottery[lotteryname] Trúng số.</td>
</tr>
</table><br/>
--Trong template cash_lottery_buy_ticket, như trên
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center" colspan="2"><strong>Bạn có mua vé và có '$lottery[lotteryname]' vé trúng. </strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="50%"><strong>Tên Xổ số:</strong></td>
<td width="50%">$lottery[lotteryname]</td>
</tr>
<tr>
<td Xổ số:</strong></td>
<td vé được bán cho đến lúc này:</strong></td>
<td Ticket(s)</td>
</tr>
<tr>
<td vé bạn mua cho đến lúc này:</strong></td>
<td Ticket(s)</td>
</tr>
<tr>
<td lẽ bạn đã thắng với $userbuys vé bạn đã mua</strong></td>
<td %</td>
</tr>
<tr>
<td bạn có trong túi:</strong></td>
<td Tiền </td>
</tr>
<tr>
<td được cược: </strong></td>
<td Tiền </td>
</tr>
<tr>
<td thắng:</strong></td>
<td Tiền!!</strong></td>
</tr>
$error
<tr>
<td name="form1" method="post" action="cash.php?do=buyticketconfirm&lotteryid=$_G ET[lotteryid]"><div align="center">
<input type="submit" name="Submit" value="Buy Ticket" $disabled></div>
</form></td>
<td name="form1" method="post" action="cash.php?do=lottery">
<div align="center"><input type="submit" name="submit" value="No Thanks">
</div></form></td>
</tr>
</table><br/>
--Trong template cash_lottery_error, như trên
<tr>
<td colspan="2">Bạn ko có tiền để mua vé!<br/>
Bạn chỉ có $usercash Tiền trong túi.</td>
</tr>
--Trong template cash_main, như trên
$stylevar[htmldoctype]
<html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
<!-- no cache headers -->
<**** **********="Pragma" content="no-cache" />
<**** **********="Expires" content="-1" />
<**** **********="Cache-Control" content="no-cache" />
<!-- end no cache headers -->
<title>$vboptions[bbtitle] - Powered by ****** System</title>
$headinclude
</head>
<body>
$header
$navbar

<!-- /welcome text -->
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td align="center"><phrase 1="Cash - ****** System">$vbphrase[welcome_to_the_x]</phrase></td>
</tr>
<tr>
<td mừng bạn đến với siêu thị bán hàng điện tử. Tại hệ thống bán hàng này bạn sẽ có những món hàng đặc biệt xịn. Siêu thị bán hàng điện tử sẽ mang lại cho bạn niềm vui khi sử dụng nó. Hãy Post thật nhiều bài viết thì tiền của bạn sẽ thật nhiều. Khi đó bạn sẽ là một gã ăn chơi nhà giàu. Chúc bạn may mắn.
</td>
</tr>
</table><br/>
<!-- /welcome text -->

$cashbody

$footer
</body>
</html>
--Trong template cash_shop, như trên
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td><table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tr valign="top" align="center">
<td align="left"><b> $expandalllink </b></td>
<td align="right"><b> Tổng lợi nhuận: $shops[profit]&nbsp;|&nbsp;Tổng số hàng đã bán: $shops[sold]</b></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<br />
$loopx
--Trong template cash_shop_tablebottom, như trên
<td colspan="6">
<b>Đã mua hàng: $catstuff[sold]</b></td>
</tr>
</table>
<br/>
--Trong template cash_shop_tablemiddle, như trên
<tr>
<td width="10%" align="center">$img </td>
<td width="35%" width="35%" </td>
<td width="5%" align="center">$row[cost] $vbphrase[money] </td>
<td width="5%" align="center">$row[sold] </td>
<td width="10%" align="center"><a href="cash.php?do=viewitem&id=$row[itemid]&item=$row[name]"><img border="0" src="cashop/src.gif" alt="View" /></a> </td>
</tr>
--Trong cash_shop_tabletop, như trên
[QUOTE]<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" id="cat">
<td colspan="2" align="left"><b>$available $catstuff[name] $expand </td>
<td align="right" colspan="4" href="cash.php?do=shop&expanditems=$catstuff[catid]&asds=asc"><img src="cashop/asc.gif" border="0" alt="Xem hàng" /></a> <a href="cash.php?do=shop&expanditems=$catstuff[catid]&asds=desc"><img src="cashop/desc.gif" border="0" alt="Đóng lại" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center" width="35%" align="left" hàng</b></td>
<td width="35%" align="left" tả</b></td>
<td width="5%" align="center" width="5%" align="center" mua</b></td>
<td width="10%" align="center" template cash_shop_useritems, như trên
<tr>
<td width="10%" align="center">$img </td>
<td width="50%" </td>
<td width="20%" align="center">$row[cost] $vbphrase[money] </td>
<td width="10%" align="center">$selllink </td>
<td width="10%" align="center"><a href="cash.php?do=viewitem&id=$row[itemid]&item=$row[name]"><img border="0" src="cashop/src.gif" alt="View" /></a> </td>
</tr>
--Trong template cash_shop_viewitem, như trên<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" width="70%" align="left"><b>Tên hàng</b></td>
<td width="20%" align="center"><b>Giá</b></td>
<td width="10%" align="center"><b>Đã mua</b></td>
</tr>
<tr>
<td width="70%"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2"><tr><td valign="top">$img</td><td><b>$theitem[name]</b><br />$theitem[descr]</td></tr></table></td>
<td width="20%" align="center"><b>$theitem[cost] $vbphrase[money] </b></td>
<td width="10%" align="center"><b>$theitem[sold]</b></td>
</tr>
</table><br/>
--Trong template cash_shop_viewuser, như trên
[QUOTE]<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" id="cat">
<td colspan="6" align="left"><b><strong>Tai san cua</strong> $user[username]'s</td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="center" width="50%" align="left" hàng</b></td>
<td width="20%" align="center" width="10%" align="center" width="10%" align="center" là OK rồi đó bạn