Làm các bước như sau:

* Vào vboption/User Reputation Options/
Enable User Reputation system: Chọn yes.
Các cái ở dưới đều chọn 0 hết.
* Vào vboption/Post Thank You Hack/
Reputation: 1
Các cái khác thì tùy* thích thế nào cũng dc.
* Sửa template postbit hoặc postbit_legacy
Tìm rồi xóa hết:[PHP]
<if condition="$show['reputationlink']">
<
span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img [COLOR=#007700]rồi xóa tiếp:Mã nguồn PHP:
[COLOR=#000000]
[/COLOR][COLOR=#007700]<if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'reputation']"[/COLOR][COLOR=#007700]><if [/COLOR][COLOR=#0000BB]condition[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#0000BB]$show[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#DD0000]'reppower']"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$vbphrase[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]reppower[/COLOR][COLOR=#007700]]: <[/COLOR][COLOR=#0000BB]span id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"reppower_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]userid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]reppower[/COLOR][COLOR=#007700]]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]span[/COLOR][COLOR=#007700]> </if><[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]><[/COLOR][COLOR=#0000BB]span id[/COLOR][COLOR=#007700]=[/COLOR][COLOR=#DD0000]"repdisplay_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]postid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]_[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]userid[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#DD0000]"[/COLOR][COLOR=#007700]>[/COLOR][COLOR=#0000BB]$post[/COLOR][COLOR=#007700][[/COLOR][COLOR=#0000BB]reputationdisplay[/COLOR][COLOR=#007700]]</[/COLOR][COLOR=#0000BB]span[/COLOR][COLOR=#007700]></[/COLOR][COLOR=#0000BB]div[/COLOR][COLOR=#007700]></if>[/COLOR] 
ến đây là coi như xong phần cài đặt* giờ còn cấu hình nữa là đủ.

* Vào Add New Usergroup:
Tạo 1 nhóm mới* cho giống hệt nhóm member (hay có quyền lợi gì thì tùy. Đây là nhóm sau khi đã được thanked đủ).
* Vào Promotions:
Add new Promotions.
Usergroup: Registered Users
Reputation Comparison Type: Greater or equal
Reputation Level: số thanked để lên nhóm mới
Promotion Strategy: Reputation
Promotion Type: Primary Usergroup
Move User to Usergroup: Group bạn vừa tạo ở bước trên.

Những cái còn lại không cần quan tậm. Xong rồi thì save lại.
* Vào Forums & Moderators/Forum Permissions/
Edit quyền của nhóm Registered Users là không từ đầu đến cuối.

Ok* vậy là xong rồi đấy